غزل شماره 118

فال حافظ

آن کس که به دست جام دارد

سلطانی جم مدام دارد

آبی که خضر حیات از او یافت

در میکده جو که جام دارد

سررشته جان به جام بگذار

کاین رشته از او نظام دارد

ما و می و زاهدان و تقوا

تا یار سر کدام دارد

بیرون ز لب تو ساقیا نیست

در دور کسی که کام دارد

نرگس همه شیوه‌های مستی

از چشم خوشت به وام دارد

ذکر رخ و زلف تو دلم را

وردیست که صبح و شام دارد

بر سینه ریش دردمندان

لعلت نمکی تمام دارد

در چاه ذقن چو حافظ ای جان

حسن تو دو صد غلام دارد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: آن کسی که جام معرفت در دست دارد، پادشاهی و شکوه جمشید جاودانه از آن اوست.

بیت 2: آن آب حیاتی را که خضر، زندگانی جاوید از آن یافت در میخانه جستجو کن زیرا که در قدح است.

بیت 3: زمام حیات خود را به جام شراب واگذار کن زیرا رشته زندگی، بواسطه آن، در نظم و ترتیب است.

بیت 4: ما ملازم شراب هستیم و زاهدان با پرهیزکاری همراهند، تا ببینیم که یار، به کدام سو میل دارد.

بیت 5: در این زمانه، کسی کامروا است که از لب تو ای ساقی، بهره مند است. 

بیت 6: نرگس تمام آداب مستی را از چشمان زیبای تو قرض گرفته است.

بیت 7: برای دل من، یاد آوری چهره و گیسوی تو، چون دعای صبح و شام است که بر لب دارد.

بیت 8: لبان لعل تو بر سینه مجروح دردمندان عشقت، همیشه نمک حسرت می افشاند.

بیت 9: ای جانان من، در چاه زنخدان تر، چون حافظ، صد غلام اسیر زیبایی هستند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

نسبت به مال دیگران غبطه نخور، این را بدان که آنچه حق توست هر طور شده خود را به تو خواهد رساند. به جای توقع خوشحالی از دیگران خودت آنها را خوشحال کن تا خداوند هم دل شما را خوشحال کند. به زودی از بند اسارت رها می شوید و به عافیت می رسید در این زمان است که کینه و کدورت ها را دور می ریزید و دلتان را پاک می کنید.