حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 117

غزل شماره 117

فال حافظ

دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد

که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد

سر ما فرونیاید به کمان ابروی کس

که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد

ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم

تو سیاه کم بها بین که چه در دماغ دارد

به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله

به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد

شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن

مگر آن که شمع رویت به رهم چراغ دارد

من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرییم

که بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد

سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم

طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد

سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ

که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

شما با تفکر مثبت خود می توانید باعث گردید اتفاقات خوب با سرعت بیشتری برایتان رقم خورد. موفقیت یک منبع تمام نشدنی است. هر کس می تواند از آن بهره برد. بسیار بی قرار و بی تاب شده ای و همه چیز را از دست رفته می بینی. دل از خدا جدا نکن و به فقرا برسید و کمک کنید و گره مردم را باز کنید تا خداوند گره شما را باز کند و به حاجاتتان برسید.