غزل شماره 117

فال حافظ

دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد

که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد

سر ما فرونیاید به کمان ابروی کس

که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد

ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم

تو سیاه کم بها بین که چه در دماغ دارد

به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله

به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد

شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن

مگر آن که شمع رویت به رهم چراغ دارد

من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرییم

که بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد

سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم

طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد

سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ

که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: دل ما در دوران جلوه گری روی تو، از باغ و بوستان بی نیاز است زیرا که چون سرو، پایبند عشق است و چون لاله، داغ عشق دارد.

بیت 2: ما سر تسلیم برابر ابروی کمانی کسی فرود نمی آوریم زیرا که دل خلوت نشینان از عالم پرداخته و بی نیاز است.

بیت 3: من از بنفشه در خشم و غضب هستم که پیچ و تاب خود را به زلف یار نسبت می دهد، تو ببین که این سیاه چهره بی ارزش چه خیال خامی در سر دارد.

بیت 4: با ناز به چمن برو و ببین در کنار تخت پادشاهی گل سرخ، لاله چون همنشین و حریف پادشاه است که پیاله ای شراب در دست دارد.

بیت 5: در این تاریکی مطلق و بیابان پر هراس به کجا می توانم برسم جز آنکه شمع روی فروزان تو بر سر راهم چراغ بگذارد.

بیت 6: اگر من و شمع سحرگاهان با هم گریه کنیم سزاوار هستیم زیرا که هر دو سوختیم و دلبر ما از دل ما فارغ است.

بیت 7: اگر من چون ابر بهمن بر چمن هستی بگریم سزاوارم زیرا که آشیان شادمانی بلبل هزاردستان به دست زاغ افتاده است.

بیت 8: دل رنجیدهٔ حافظ، آرزو و تصمیم درس عشق را دارد و دیگر اندیشه سیر و تفرج و آرزوی دیدن باغ را ندارد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

شما با تفکر مثبت خود می توانید باعث گردید اتفاقات خوب با سرعت بیشتری برایتان رقم خورد. موفقیت یک منبع تمام نشدنی است. هر کس می تواند از آن بهره برد. بسیار بی قرار و بی تاب شده ای و همه چیز را از دست رفته می بینی. دل از خدا جدا نکن و به فقرا برسید و کمک کنید و گره مردم را باز کنید تا خداوند گره شما را باز کند و به حاجاتتان برسید.