غزل شماره 116

فال حافظ

کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد

محقق است که او حاصل بصر دارد

چو خامه در ره فرمان او سر طاعت

نهاده‌ایم مگر او به تیغ بردارد

کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه

که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد

به پای بوس تو دست کسی رسید که او

چو آستانه بدین در همیشه سر دارد

ز زهد خشک ملولم کجاست باده ناب

که بوی باده مدامم دماغ تر دارد

ز باده هیچت اگر نیست این نه بس که تو را

دمی ز وسوسه عقل بی‌خبر دارد

کسی که از ره تقوا قدم برون ننهاد

به عزم میکده اکنون ره سفر دارد

دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد

چو لاله داغ هوایی که بر جگر دارد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: کسی که زیبایی و سبزه عذار معشوق را تماشا می کند، به راستی که نتیجه و بهره بینایی خود را برده است. 

بیت 2: مانند قلم در راه فرمانبرداری از او، سر به اطاعت فرود آورده ایم و برنمیداریم مگر آنکه یار، سر ما را با شمشیر جدا کند.

بیت 3: تنها کسی می تواند چون شمع، اجازه وصل تو را داشته باشد که هر لحظه، سرش را زیر شمشیر تو از دست بدهد و سری دیگر برآرد. 

بیت 4: کسی می تواند به پای بوسی تو دست یابد که چون درگاه پیوسته سر بر در تو نهد.

بیت 5: از زهد ریایی و خشک، دلگیرم، باده ناب کجاست، زیرا که بوی شراب، همیشه دماغ جان مرا تر و تازه میکند.

بیت 6: اگر باده هیچ سودی هم برای تو نداشته باشد، همین کافی نیست که لحظه ای کوتاه تو را از اندیشه های عقل باز می دارد.

بیت 7: کسی که تاکنون پا از مسیر پرهیزگاری بیرون نمی گذاشت ببین که اکنون به قصد رسیدن به میخانه، راه سفر را پیش گرفته است.

بیت 8: حافظ دل شکسته خود را که همچون لاله داغ عشقی بر جگر دارد، با خود به زیر خاک خواهد برد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

 برای شادی و خشنودی دوستان تلاش کنید که نشانه دانایی و بزرگواری شماست. از این راه همگان و مطیع خود خواهید کرد و هر کسی دلبسته شما خواهد شد و همواره وفادار شما خواهد بود. به هرکسی اعتماد نکنید که با چاپلوسی قصد بد برای شما رقم خواهند زد و محبت آنها شبیه طبل توخالی فقط ظاهری است. کسی برای شما دلسوزی می‌کند، به نصیحتش گوش کنید که او با تجربه تر از شماست. قصد سفر کرده اید که برایتان خوب است و باعث کم شدن غم هایتان خواهد شد. ان‌شاءالله