غزل شماره 115

فال حافظ

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان

که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما

بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد

عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است

خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد

بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال

چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد

خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت

بفرما لعل نوشین را که زودش باقرار آرد

در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ

نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: اگر می خواهی که به مراد دل خود برسی، نهال محبت بکار و بیخ درخت دشمنی را از ریشه درآور که موجب رنج و اندوه بسیار می شود.

بیت 2: آنگاه که در میخانه، مهمانی، با وارستگان به احترام رفتار کن زیرا اگر از مستی، خمار شوی، دردسر خواهی گرفت (و ممکن است به تو شرابی ندهند). 

بیت 3: شب مصاحبت با یار را غنیمت بدان زیرا که زمانه پس از ما باز هم گردش خواهد کرد و آسمان باز هم شب و روز فراوان خواهد آورد.

بیت 4: به دل کجاوه دار لیلی – تخت روان ماه به فرمان اوست – بینداز که از کنار مجنون گذر کند.

بیت 5: ای دل آرزو کن که همیشه در بهار عشرت باشی زیرا که در چمن دهر، هر ساله نسرین های بی شمار و بلبلان بسیاری می آیند و می روند.

بیت 6: بخاطر خدا به لب شیرینت بگو که با بوسه ای به دل اندوهگینم که با گیسوی تو پیمان بسته، آرامشی عطا کند.

بیت 7: حافظ در ایام پیری از خدا میخواهد که در این باغ هستی، کنار رودی بنشیند و یار بلندبالایش را در آغوش کشد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

همواره مهربان باشید و با اطرافیان با محبت برخورد کنید تا سعادت مند شوید. کینه‌ها را فراموش کنید که از آن جز رنج چیزی به شما نخواهد رسید. اگر صاحب جاه و مقام هستید با بزرگواری رفتار کنید که مغرور شدن باعث نابودی شما خواهد شد. در کار خیر وساطت کنید و موجب خشنودی خداوند و بنده خدا شوید. سعی کنید خود باعث خوشبختی خود شوید که دستاورد دیگران دوام چندانی نخواهد داشت. خداوند همیشه نگهدار شماست پس سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید تا زندگیتان آرام گیرد.