حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 115

غزل شماره 115

فال حافظ

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان

که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما

بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد

عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است

خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد

بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال

چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد

خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت

بفرما لعل نوشین را که زودش باقرار آرد

در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ

نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

همه چیز را همان طور که هست بپذیر، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم بردار. تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی، اما می توانی خودت را تغییر دهی. به بازوی خودتان متکی باشید و به خداوند توکل کنید. امیدوار باشید که به نیتتان خواهید رسید و زندگی خوبی در پیش خواهی داشت.