غزل شماره 109

فال حافظ

دیر است که دلدار پیامی نفرستاد

ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران

پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد

سوی من وحشی صفت عقل رمیده

آهوروشی کبک خرامی نفرستاد

دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست

وز آن خط چون سلسله دامی نفرستاد

فریاد که آن ساقی شکرلب سرمست

دانست که مخمورم و جامی نفرستاد

چندان که زدم لاف کرامات و مقامات

هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد

حافظ به ادب باش که واخواست نباشد

گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: زمانی طولانی می گذرد که محبوبم برایم پیامی نفرستاده، سلامی ننوشته و نامهای گسیل نکرده است. 

بیت 2: اگر چه تاکنون صد نامه برایش فرستاده ام اما آن فرمانروای سواران، قاصدی به سویم نفرستاده و سلامی نرسانده است.

بیت 3: او به سوی من دیوانه خو و از عقل دور مانده، پیکی آهو رفتار و تیزگام نفرستاد.

بیت 4: او می دانست که مرغ دل از دستم فرار میکند با این همه از آن خط زیبای به هم پیوسته اش، دامی برای دلم بوجود نیاورد.

بیت 5: فریاد از آن ساقی شیرین لب سرمستم باد که با وجودی که می دانست خمار آلوده ام اما ساغری شراب برایم نفرستاد.

بیت 6: هر چند که ادعا کردم من صاحب کرامات و مقاماتی در سلوک هستم، اما او هیچ خبری از هیچ جا برایم نیاورد. 

بیت 7: حافظ تو در حفظ ادب بکوش زیرا که قابل سرزنش نیست اگر پادشاهی برای غلامی، پیامی نفرستاد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

از انتظار خسته شده اید و منتظر جواب ثانیه شماری می کنید. باز هم شانس خود را محک بزنید برای رسیدن به جواب دروغ نگویید چون مشت شما باز میشود. متوسل به کلک نشوید صبر داشته باشید ان‌شاءلله جواب خواهید گرفت.