غزل شماره 108

فال حافظ

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد

زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست

دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد

ای که انشاء عطارد صفت شوکت توست

عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد

طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد

غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد

نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد

هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: پادشاها، گوی آسمان، سرگردان چوگان تو و پهنه هستی و دنیا، جولانگاه و میدان بازی تو باد.

بیت 2: گیسوی ملکه پیروزی، واله و دیوانه پرچم فتح تو است، دیده گشایش جاودانی، دلباخته تاخت و تاز تو باد.

بیت 3: امیدوارم که عطارد دبیر که مشغول نگاشتن توصیفات شکوه و جلال و عقل کل و مجمع خردهایت است، همواره طغرانویس دفترهای تو باشد.

بیت 4: قد چون سرو تو باعث خواری جلوه گری درخت طوبی شد، پهنه بوستان تو مایه رشک بهشت برین باد.

بیت 5: نه تنها حیوانات و گیاهان و جمادات، بلکه هر آنچه در عالم غیب و ملکوت نیز هست، تحت فرمان تو باد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

همه چیز به خوبی تمام می شود. عجله نکن گره از کار بسته تو باز می شود. یک خبر خوش در راه است. منتظر باش ولی یادت باشد نذزی که کرده ای را حتما اداکنی . وعده ای که داده ای بجا آوری. اگه می خوای هر چه زودتر به اهداف و آرزویت برسی توبه و استغفار کن تا اتفاقات عالی برایت به وجود بیاید.