غزل شماره 107

فال حافظ

حسن تو همیشه در فزون باد

رویت همه ساله لاله گون باد

اندر سر ما خیال عشقت

هر روز که باد در فزون باد

هر سرو که در چمن درآید

در خدمت قامتت نگون باد

چشمی که نه فتنه تو باشد

چون گوهر اشک غرق خون باد

چشم تو ز بهر دلربایی

در کردن سحر ذوفنون باد

هر جا که دلیست در غم تو

بی صبر و قرار و بی سکون باد

قد همه دلبران عالم

پیش الف قدت چو نون باد

هر دل که ز عشق توست خالی

از حلقه وصل تو برون باد

لعل تو که هست جان حافظ

دور از لب مردمان دون باد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: زیبایی تو همیشه بیشتر شود و سرخی و طراوت چهره لاله سانت همیشگی باشد.

بیت 2: اندیشه عشق تو در سر ما هر روز بیش از روز قبل شود.

بیت 3: هر سرو بلند قامتی که به چمن می آید، در پیش بالای بلند تو سرنگون باد.

بیت 4: چشمی که فریفته تو نباشد چون قطره های اشک آغشته به خون دل باد.

بیت 5: چشم تو برای دلربایی کردن، در جادو، صاحب فریبها و افسونها باد.

بیت 6: هر جا دلی در غم عشق تو وجود دارد پیوسته بی صبر و آرامش و بی سکینه باد.

بیت 7: قد و قامت همه دلربایان دنیا در پیش قامت چون الف کشیده تو، خمیده چون «نون» باد.

بیت 8: آن دلی که عشقی از تو در خود ندارد از گروه مشتاقان وصل تو دور باد.

بیت 9: لب تو که عین جان حافظ است دور از لب نامردمان فرومایه باد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

خوبی ها و محسنات شما همه را مجذوب خود ساخته است و این یکی از دلایل خوبی شماست.  روز به روز بر این خوبی افزوده می‌شود. دوستان و آشنایان جملگی شما را دوست دارند و همه در مقابل شما خود را کوچک می دانند. دعا می کنند که هر کس که محبت شما را در دل ندارد و از کنار شما دور شود و هر کس که به شما عشق می ورزد از مردمان بدسرشت دور باشد، چراکه شما فتنه‌ها را خاموش و آشتی ها را برپا می سازید.