غزل شماره 106

فال حافظ

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد

سلامت همه آفاق در سلامت توست

به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

جمال صورت و معنی ز امن صحت توست

که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد

در این چمن چو درآید خزان به یغمایی

رهش به سرو سهی قامت بلند مباد

در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد

مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد

هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند

بر آتش تو به جز جان او سپند مباد

شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی

که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: امید که تن تو به نوازش و تیمار طبیبان نیازمند و پیکر ضعیف و ظریفت، رنجه آسیب و گزند نگردد.

بیت 2: سلامت تمامی آفاق دنیا در تندرستی توست، امیدوارم که به هیچ علت و دلیلی، وجودت دچار درد نگردد.

بیت 3: زیبایی ظاهر و باطن در پناه تندرستی تو است، امید دارم که هرگز ظاهرت افسرده و درونت غمزده نباشد. 

بیت 4: هنگامی که باد خزان برای تاراج به این چمن می آید امید که راه او به سوی قامت بلند چون سرو تو نیفتد.

بیت 5: آرزو میکنم در آنجایی که زیبایی تو، به جلوه در می آید. بدبین و بدپسند، فرصت بدگویی نیابد.

بیت 6: هر کس که چهره چون ماه تو را با چشم بدپسند ببیند باید در آتش سوزان خشم تو، چون اسپند بسوزد (بالا و پایین بپرد).

بیت 7: از سخنان شیرین و شکرین حافظ شفای درد خود را بطلب، امیدوارم که به درمان توسط گلاب و قند نیازی پیدا نکنی.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

قدر سلامتی خود را بدانید و از این بابت شکرگذار باشید. برخلاف ظاهر خشن و عبوستان باطنی لطیف و مهربانی دارید که سرشار از محبت و عشق است. به لطف خدا از گزند حسودان به دور هستید و رقیبی ندارید.از طعنه بدخواهان رنجور نشوید و کاری را انجام دهید که میدانید درست است. به زودس به سر منزل مقصود خواهید رسید. ان‌شاءالله