غزل شماره 105

فال حافظ

صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

ور نه اندیشه این کار فراموشش باد

آن که یک جرعه می از دست تواند دادن

دست با شاهد مقصود در آغوشش باد

پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد

شاه ترکان سخن مدعیان می‌شنود

شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد

گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت

جان فدای شکرین پسته خاموشش باد

چشمم از آینه داران خط و خالش گشت

لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد

نرگس مست نوازش کن مردم دارش

خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد

به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ

حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: درویش اگر که باده عشق را به اندازه بنوشد گوارایش باد وگرنه باید اندیشه عشق را فراموش کند.

بیت 2: کسی که می تواند یک جرعه شراب کمتر بنوشد، امید که بتواند دست در گردن محبوب زیبا آورد.

بیت 3: پیر روشندل ما گفت که خامه آفرینش هیچ اشتباهی مرتکب نشده است، آفرین بر دیدۂ پاک بین و خطا پوشانند؛ او باد.

بیت 4: افراسیاب (شاه ترکان) که به گفتار سخن چینان مدعی گوش میدهد باید از دادخواهی خون سیاوش (که به ستم ریخت) حیا کند.

بیت 5: اگر چه یار از سر بزرگی و غرور با من مسکین سخنی نگفت اما جانم به قربان دهان شیرین و خاموش او باد.

بیت 6: چشمم آینه دار سبزه عذار و خال اوست. امید که لبم نیز بوسه دهنده بر شانه و سینه اش باشد. 

بیت 7: اگر چشمان خمارآلود و نوازشگر و مردمدار او، خون عاشقان را در قدح ریخته و بنوشد، گوارایش باد.

بیت 8: حافظ به سبب چاکری و غلامی تو در جهان شهره شد امید که همیشه نشان غلامی گیسوی تو در گوشش باشد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

انسان با درایتی هستید. بهتر است در هر کاری جانب انصاف را رعایت کنید و از افراط و تفریط بپرهیزید. بخشندگی پیشه کنید که بهترین کار دنیا همین است. همواره انسان نیکو کرداری هستید و از خطای دیگران نیز چشم‌پوشی می‌کنید که این جای تبریک دارد. بدا به حال کسی که نظرات یکجانبه را ارج می نهد و به آنها عمل می کند. مردمداری و تواضع شما باعث شده که دوستداران زیادی پیدا کنید. به بندگی خدا بپردازید و در این راه کوشش کنید تا تمام هستی از آن شما شود.