غزل شماره 101

فال حافظ

شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد

زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد

گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن

که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ

از این فسانه هزاران هزار دارد یاد

قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش

ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد

که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند

که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد

ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم

که لاله می‌دمد از خون دیده فرهاد

مگر که لاله بدانست بی‌وفایی دهر

که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد

بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم

مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد

نمی‌دهند اجازت مرا به سیر سفر

نسیم باد مصلا و آب رکن آباد

قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ

که بسته‌اند بر ابریشم طرب دل شاد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: نوشیدن شراب و نشاط پنهانی چیست؟ کاری ناپایدار و سست. ما به جمع وارستگان پیوستیم، هر چه باداباد.

بیت 2: گره غم را از دلت باز کن و از اسرار آسمان چیزی یاد مکن زیرا که اندیشه هیچ مهندسی نتوانست به گره ناگشود؛ آسمان دست یابد.

بیت 3: از دگرگونیهای روزگار تعجب مکن زیرا زمانه از این نوع انسون هزاران هزار خاطره دارد.

بیت 4: جام شراب را با احترام بگیر زیرا ترکیب خاک آن از کاسه سر جمشید و بهمن و کیقباد (شاهان باستان) است.

بیت 5: چه کسی میداند که کیکاووس و شاهان کیانی کجا رفتند و چه کسی آگاه است که تخت جمشید چگونه به باد رفت و نابود شد؟

بیت 6: هنوز هم می بینم از خون چشمان فرهاد در حسرت لب شیرین، لاله های سرخ از زمین می روید.

بیت 7: شاید که لاله، به بی‌وفایی روزگار آگاه است که از زمان زادن و رویش تا پژمردن، لحظه ای ساغر شراب را بر زمین نگذاشت.

بیت 8: شتاب کن و بیا تا لحظه ای از نوشیدن شراب مست و خراب شویم شاید که به گنج وصال یار در خراب آباد دنیا دست پیدا کنیم.

بیت 9: نسیم روح نواز باغ مصلا و رود رکناباد، اجازه گشت و سفر را به من نمی دهند.

بیت 10: همچون حافظ همراه با شنیدن ناله و نوای چنگ، جام شراب در دست بگیر زیرا که شادی خاطر را بر تارهای ابریشمی چنگ بسته اند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

پنهان کاری را کنار بگذارید که شما را به رنج خواهد انداخت. کینه ها را فراموش کنید و زندگی خود را از نو بسازید. به تحولات دلخوش نباشید که زیاد فرقی به حال شما ندارد. با دیگران به رسم ادب رفتار کنید تا بزرگ و عزتمند شوید در غیر این صورت از دست خواهید رفت. با افکار بیهوده زندگی خود را تباه نکنید که در این راه انسان های زیادی با این فکر نابود شده‌اند اندکی بی‌خیالی پیشه کنید تا خاطرتان آرام گیرد و بتوانید زندگی خوبی را برای خود بسازید چنانچه قصد سفر دارید بهتر است منصرف شوید چرا که مکان فعلی برای شما بهتر است. از اوضاع زمانه غم نخورید و به خدا توکل کنید که به لطف خدا درست می شود. ان‌شاءالله