غزل شماره 100

فال حافظ

دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد

گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد

گفتم به باد می‌دهدم باده نام و ننگ

گفتا قبول کن سخن و هر چه باد باد

سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست

از بهر این معامله غمگین مباش و شاد

بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ

در معرضی که تخت سلیمان رود به باد

حافظ گرت ز پند حکیمان ملالت است

کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: دیشب پیر می فروش ما – که یادش به نیکی باد – گفت که شراب بنوش تا غم دل را فراموش کنی.

بیت 2: به او گفتم، باده نوشی، آبرو و ناموس مرا به باد می دهد اما او گفت سخنم را بپذیر و بگذار هر چه می خواهد شود، بشود.

بیت 3: بالاخره سود و زیان و سرمایه را از دست خواهی داد، پس با نتیجه تمام این معاملات، نه شاد شو و نه غمگین.

بیت 4: در جایگاهی که تخت سلیمان با آن همه عظمت به باد فنا می رود، اگر تو به زندگی دنیا که هیچ است دل ببندی، چیزی جز باد در دست نخواهی داشت.

بیت 5: حافظ اگر از پند نصیحتگران، ملول و دل آزرده شده ای، دیگر داستان را مختصر می کنیم که ان شاءالله عمرت طولانی باد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

به توصیه بزرگان گوش کنید و غم فراموش کنید. گرچه راهی که پیشنهاد می‌کنند به‌ظاهر برای شما درست نباشد اما خیر شما در آن است. همیشه به خاطر داشته باشید که صاحب اصلی همه‌چیز خداوند است. پس آنچه ظاهراً در تملک ماست، امانتی از سمت اوست و آن را دیر یا زود از دست خواهیم داد؛ بنابراین به خاطر از دست دادن هیچ‌چیز غمگین نباشید و به خدا توکل کنید.