کاش قبل از شروع برنامه نویسی این موارد را می دانستم