برگرداندن متن توان یا اندیس شده به حالت معمولی

بستن