اجرای بیش از یک زیر نویس به صورت همزمان در پخش فیلم