c , c++ , c#

نمونه سؤالات حل شده برنامه نویسی زبان ++C

زبان برنامه‌نویسی ++C (تلفظ می‌شود: سی پلاس پلاس) یک زبان برنامه‌نویسی کامپیوتری همه منظوره، شی گرا، سطح بالا و چندرگه (که از برنامه‌نویسی رویه‌ای، تجرید داده‌ها و برنامه‌نویسی شئ گرا پشتیبانی می‌کند)، عمومی و با قابلیت‌های سطح بالا و سطح پایین می‌باشد. این زبان دارای قابلیت‌های انواع داده ایستا، نوشتار آزاد، چندمدلی، معمولاً زبان ترجمه شده با پشتیبانی از برنامه‌نویسی ساخت‌یافته، برنامه‌نویسی شی‌گرا، برنامه نویسی جنریک است. ++C به همراه جد خود C از پرطرفدار ترین زبانهای برنامه‌نویسی تجاری هستند.

زبان ++c یک زبان سطح میانی در نظر گرفته می‌شود. این زبان دارای قابلیت زبان‌های سطح بالا و پایین بصورت هم‌زمان است. زبان ++C توسط بی‌یارنه استراس‌تروپ دانمارکی در سال ۱۹۷۹ در آزمایشگاه‌های بل (Bell Labs)، برای بهبود زبان سی و بر مبنای آن ساخته شد و آن را “C با کلاس” (C With Classes) نام‌گذاری نمودند. در سال ۱۹۸۳ به ++c تغییر نام داد. توسعه با اضافه نمودن کلاس‌ها و ویژگی‌های دیگری مانند توابع مجازی، سربارگزاری عملگرها، وراثت چندگانه، قالب توابع، و پردازش استثنا انجام شد. این زبان برنامه‌نویسی در سال ۱۹۹۸ تحت نام ISO/IEC 14882:1998 استاندارد شد. نسخه فعلی استاندارد این زبان ISO/IEC 14882:2003 است. نسخه جدیدی از استاندارد (که به صورت غیررسمی C++0x نامیده می‌شود) در دست تهیه‌است.

قصد دارم در این صفحه کلیه نمونه سوالات زبان برنامه نویسی ++C را برای شما حل کنم. همچنین میتوانید نمونه سوالات خود را برای من ارسال کنید تا پاسخ آنها را در همین صفحه برای شما قرار دهم.

حل کردن این نمونه سوالات میتوانند شما را برای آمادگی در مسابقات برنامه نویسی آماده کنند


برنامه اي بنویسید که عددي را بگیرد و مجذور آن را نمایش دهد

#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
double x, y;
  cin >> x;
  y = x * x;
  cout << y << endl;
}

برنامه اي بنویسید که شعاع یک دایره را گرفته و مساحت و محیط آن را نمایش دهد

#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
  double r, s, p;
  cin >> r;
  s = 3.14 * r * r;
  p = 2 * 3.14 * r;
  cout << s << endl << p << endl;
}

برنامه ای بنویسید که دو مقدار اعشاری را از ورودی خوانده و تفاضل و حاصلضرب و حاصل تقسیم آنها را محاسبه کرده به خروجی ببرد

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main(){
      float a , b ,result ;
      cout << "please enter 2 float number \n";
      cout << " enter a : ";
      cin >> a ;
      cout << " enter b : ";
      cin >> b ;
      while (a!=0 || b!=0){
            result = (a*b)-(a/b);
            cout << " result = " << result ;
            cout << "\n please enter 2 float number ";
            cout << " enter a : ";
            cin >> a ;
            cout << " enter b : ";
            cin >> b ;
      }
getch();
return 0 ;
}

برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه های تودرتو خروجی زیر را تولید کند

$$$$$$
$$$$$$
$$$$$$
$$$$$$

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      int i , j ;
      for (i=0 ; i<4 ; i++}(
            for (j=0 ; j<6 ; j++){
                  cout << '

برنامه ای بنویسید که ضرایب معادله درجه دوم را از ورودی گرفته ، معادله را حل کند

a x ^ 2 + b x + c = 0

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main(){
      int a,b,c;
      int d;
      double r1,r2;
      cout << "enter 3 number (a,b,c) for ax^2+bx+c \n" ;
      cout << " please enter a :" ;
      cin >> a ;
      cout << " please enter b :" ;
      cin >> b ;
      cout << " please enter c :" ;
      cin >> c ;
      d= (b*b) - (4*a*c);
      if (d>0){
            r1=((-b)-sqrt(d))/(2*a);
            r2= ((-b)+sqrt(d))/(2*a);
            cout << "r1 : " << r1 <<'\t'<< "r2 : " << r2;
      }
      else if (d==0){
            r1 = (-b)/(2*a);
            cout << " r1,r2 : " << r1;
      }
      else if (d<0)
            cout << " rishe nadarim " ;
getch();
return 0 ;
}

برنامه ای بنویسید که عددی از 1 تا 7 را خوانده ، روزی از هفته را که معادل با آن است را در خروجی چاپ کند (switch)

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
int main(){
      int x;
      cout << "please enter number 1 - 7 for days : " ;
      cin >> x;
      switch (x) {
            case 1 :
                  cout << "saturday";
                  break;
            case 2 :
                  cout << "sunday";
                  break;
            case 3 :
                  cout << "monday";
                  break;
            case 4 :
                  cout << "tusday";
                  break;
            case 5 :
                  cout << "thirsday";
                  break;
            case 6 :
                  cout << "wendsday";
                  break;
            case 7 :
                  cout << "friday";
                  break;
            default :
                  cout << " this number not corect becuase 1 - 7 ";
                  break;
      }
getch();
return 0;
}

برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را محاسبه کند ( n < 10 )

1 + (1/2!) + (1/3!) + … + (1/n!)

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
int main(){
      int i , num ;
      long int fact = 1 ;
      float sum = 0 ;
      clrscr();
      cout << "Enter one number for factoriel : " ;
      cin >> num ;
      for (i=1 ; i<=num ; i++ ) {
            fact *= i ;
            sum += (1/(float)fact) ;
      }
      cout << "\nsum : " << sum ;
getch();
return 0;
}

برنامه ای بنویسید که شماره کارمندی و حقوق تعدادی از کارکنان موسسه ای را دریافت کرده ، براساس تعرفه زیر ، مالیات حقوق آنها را محاسبه کند و به خروجی ببرد . سپس مشحص کند ، بیشترین دریافت مربوط به کدام کارمند است .

از مالیات معاف 400،000 > حقوق
10 درصد مالیات نسبت به مازاد 500،000 > حقوق > 400،001
15 درصد مایات نسبت به مازاد 700،000 > حقوق > 500،001
17 درصد مالیات نسبت به مازاد 700،000 < حقوق

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
long int main(){
      int i , n ;
      long int number , maxnumber, price , acord ;
      float salary , tax , maxsalary = 0 ;
 
      cout << " please tell sum employers : " ;
      cin >> n ;
      for (i = 1 ; i <=n ; i++ ) {
            cout << "\n please number employer : " ;
            cin >> number ;
            cout << "\n please salary employer : " ;
            cin >> price ;
                  if (price <= 400000) {
                        cout << "\n salary is " << price ;
                        cout << " \n ----------------------------------" ;
                  }
                  else if ( 400000 < price && price < 500001 ) {
                        acord = price - 400000;
                        tax = (10 * acord)/ 100 ;
                        salary = tax + price ;
                        cout << "\n salary is " << salary ;
                        cout << " \n ----------------------------------" ;
                  }
                  else if ( 500000 < price && price < 700001 ) {
                        acord = price - 400000;
                        tax = (15 * acord)/ 100 ;
                        cout << "tax " << tax ;
                        salary = tax + price ;
                        cout << "\n salary is " << salary ;
                        cout << " \n ----------------------------------" ;
                  }
                  else if ( price > 700000 ) {
                        acord = price - 400000;
                        tax = (17 * acord)/ 100 ;
                        salary = tax + price ;
                        cout << "\n salary is " << salary ;
                        cout << " \n ----------------------------------" ;
                  }
                  if (price > maxsalary){
                        maxsalary = salary ;
                        maxnumber = number ;
                  }
      }
      cout << " \n ====================================" ;
      cout << " \n maixmum salary is : " << maxsalary ;
      cout << " \n maixmum salary number is : " << maxnumber ;
getch();
return 0;
}

برنامه ای بنویسید که تعداد n جمله از سری فیبوناچی را تولید کند

1 1 2 3 5 8 13 …

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      int x=1 , g = 1 , z , k , n ;
      clrscr();
      cout << " how many number for fibonachi ? : " ;
      cin >> n ;
      n -= 2 ;
      cout << x << " " << g << " " ;
      z = x + g ;
      cout << z << " " ;
      for (k = 1 ; k <= n -1 ; k++ ){
            x = g ;
            g = z ;
            z = x + g ;
            cout << z << " " ;
      }
      getch() ;
      return 0 ;
}

برنامه ای بنویسید که کارکتری را که نشان دهنده رنگی است ، از ورودی خوانده به شما بگوید که چه رنگی را می خواهد انتخاب کند . مثلاٌ
کاربر حرف ‘r’ را وارد کرد برنامه به او بگوید که دوست دارد رنگ قرمز را انتخاب کند . برای تمام موارد حروف کوچک و بزرگ کنترل شود . مثل ‘r’ و ‘R’ برای رنگ قرمز.

#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      char ch , x='y' ;
      while (x=='y'){
            cout << " please enter r,g,b,w,y for color : ";
            cin >> ch ;
            switch (ch) {
                  case 'R' :
                  case 'r' :
                        cout << " red \n" ;
                        break;
                  case 'G' :
                  case 'g' :
                        cout << " Grean \n";
                        break;
                  case 'B' :
                  case 'b' :
                        cout << " black \n";
                        break;
                  case 'W' :
                  case 'w' :
                        cout << " White \n";
                        break;
                  case 'Y' :
                  case 'y' :
                        cout << " Yellow \n";
                        break;
                  default :
                        cout << " This is not into list color " ;
            }
      cout << "please enter Y/N for continu : " ;
      cin>>x;
      }
      getch() ;
      return 0 ;
}

برنامه ای بنویسید که خروجی زیر را در صفحه نمایش چاپ کند .

*
**
***
****
*****
******

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      int i , j ;
      for (i = 1 ; i<=6 ; i++ ) {
            for ( j = 1 ; j<=i ; j++ ) {
                  cout << "*";
            }
      cout << "\n" ;
      }
 
      getch() ;
      return 0 ;
}

برنامه ای بنویسید که اعدادی را از ورودی خوانده تشخیص دهد آیا اعداد مورد نظر ، کامل هستند یا خیر . عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های آن ( به جزء خودش )

برابر با آن عدد باشد . پس از بررسیهر عدد ، برنامه باید از کاربر سوال کند که می خواهد به کارش ادامه دهد یا خیر.

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      int n ,i, s=1,x=1;
      char z;
      while (x){
      cout << " please enter 1 number for compelet number : ";
      cin >> n;
 
 
            for (i=2;i<n;i++){
                  if ((n%i)==0){
                  s+=(n/i);
                  }
            }
 
            if (n==s){
                  cout <<" number is complet : " << n;
            }
            else {
            cout << "not complete";
            }
            cout << " \n do you want to continue y/n : " ;
                  cin >> z ;
            if (z=='y')
                  continue;
            else
                  x=0;
      }
      getch();
      return 0 ;
 
}

برنامه ای بنویسید که شماره دانشجویی و معدل تعداد n دانشجو را از ورودی خوانده ، دانشجویی را که دومین معدل را از نظر بزرگی دارد پیدا کند و به خروجی ببرد.

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      int n , i;
      long int number , number1 = 0 , number2 = 0 ;
      float ave=0 , maxave = 0 , twoave = 0;
      cout << "please n student : " ;
      cin >> n ;
      for (i=0 ; i<n ; i++) {
            cout << " please number student : " ;
            cin >> number ;
            cout << " please average student : " ;
            cin >> ave ;
            if (ave > 20 ) {
                  cout << " please enter average <= 20 : " ;
                  cin >> ave ;
            }
            if ( ave > maxave ) {
                  twoave = maxave ;
                  maxave = ave ;
                  number2 = number1 ;
                  number1 = number ;
            }
            else if (ave > twoave ){
                  twoave = ave ;
                  number2 = number ;
            }
      }
      cout << " maxaverage is " << maxave << " number student " << number1 ;
      cout << "\n twoaverage is " << twoave << " number student " << number2;
      getch() ;
      return 0 ;
}

این مطلب بروز خواهد شد و نمونه سوالات جدید اضافه خواهند شد…

سیدرضا بازیار

به وب سایت شخصی من خوش آمدید! من سیدرضا بازیار هستم، متولد 1374 شهرستان کازرون. در حال حاضر مهندس فناوری اطلاعات هستم، مسلط به زبان های: HTML - CSS - JavaScript - PHP و در حال یادگیری زبان Python هستم و علاقه بسیار زیادی به برنامه نویسی تحت وب ، هوش مصنوعی و زمینه امنیت اطلاعات دارم.

مطالب مرتبط

‫2 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *