ضرب المثل

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

ضرب المثل ها بخش مهمی از فرهنگ و زبان یک ملت را شامل می شوند و اغلب به شکل یک نثر کوتاه بیان می شوند و استفاده از آنها در گفتار و شنیدار موجب جذاب تر شدن آنها می شود. در اینجا تعدادی از ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه و معادل فارسی آن آورده شده است.

خط جدا کننده
First catch your hare, then cook him

مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید
ضرب المثل انگلیسیTo run with the hare and hunt with the hounds

یکی به میخ و یکی به نعل زدن
ضرب المثل انگلیسیTo carry coals to Newcastle

زیره به کرمان بردن
ضرب المثل انگلیسیYou may end him but you’ll not mend him

توبه گرگ مرگ است.
ضرب المثل انگلیسیYou can lead a horse to water, but you can’t make him drink

هيچ كاري با زور درست نمي شود؛ زور همیشه کارساز نیست.
ضرب المثل انگلیسیYou win some/a few, you lose some/a few

زندگي برد و باخت دارد.
ضرب المثل انگلیسیYou are what you eat

غذای انسان ماهیت انسان را می سازد
ضرب المثل انگلیسیYou have take the good with the bad

بايد خوب را با بد پذيرفت
ضرب المثل انگلیسیA Younger idler, an old beggar

جوان بیکار امروز، گدای پیر فرداست.

در جوانی کار کن تا در پیری گدایی نکنی.
ضرب المثل انگلیسیYou reap what you sow

خرما نتوان خورد از اين خار كه كشتيم

ديبا نتوان بافت از اين پشم كه رشتيم
ضرب المثل انگلیسیYou pay your money and you take your choice

هر چقدر پول بدهي همان قدر آش مي خوري.
ضرب المثل انگلیسیYou can do anything, but not everything

شما می توانید هر کاری را انجام دهید اما نمی توانید همه کارها را انجام دهید.
ضرب المثل انگلیسیYou can’t put the clock back

گذشته ها گذشته است.
ضرب المثل انگلیسیYears teach us more than books

سالها بیشتر از کتابها به ما درس می دهند.
ضرب المثل انگلیسیYou want a thing done, do it yourself

کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.
ضرب المثل انگلیسیYou can’t keep a good man down

خواستن توانستن است.
ضرب المثل انگلیسیYou saw nothing, you heard nothing

شتر ديدي نديدي.
ضرب المثل انگلیسیYou took the words out of my mouth

جانا سخن از زبان ما مي گويي.
ضرب المثل انگلیسیYou are scraping the bottom of the barrel

ملاقه ات به ته ديگ خورده است.
ضرب المثل انگلیسیYou can’t win

مقسّمت ندهد روزي كه ننهادست.
ضرب المثل انگلیسیYou can educate a fool, but you can not make him think

آدم احمق را می توان تربیت کرد اما نمی توان به تفکر واداشت.
ضرب المثل انگلیسیYou can’t have your cake and eat it too

ني شود هم خدا را بخواهي و هم خرما را.
ضرب المثل انگلیسیYou can’t take it with you when you die

ثروت را به هنگام مرگ با خود به گور نتوان برد.
ضرب المثل انگلیسیYou can not put out a fire with oil

آتش را با آتش خاموش نتوان كرد.
ضرب المثل انگلیسیYou can not wash a black a more white

كه زنگي به شستن نگردد سفيد.
ضرب المثل انگلیسیYou can not catch old birds with chaff

عنقا را به دام نتوان گرفت.
ضرب المثل انگلیسیYou must lie on the bed you have made

خود كرده را تدبير نيست.
ضرب المثل انگلیسیYou are a back seat driver

کنار گود نشستی و می گویی لنگش کن.
ضرب المثل انگلیسیYou may know by a handful the whole sack

مشت نمونه خروار است.
ضرب المثل انگلیسیYou can not burn the candle at both ends

ني شود هم خدا را بخواهي و هم خرما را.
ضرب المثل انگلیسیYou can’t dance at two weddings

با يك دست نمي توان دو هندوانه بر داشت.
ضرب المثل انگلیسیYou can’t mend a broken egg

آب رفته به جوی بر نگردد.
ضرب المثل انگلیسیYou can not sell the cow and drink the milk

نی شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را.
ضرب المثل انگلیسیYou buy land, you buy stones, you buy meat, you buy bones

گنج بي مار و گل بي خار نيست.
ضرب المثل انگلیسیYou can not get blood out of stone

از آب كره نتوان گرفت.
ضرب المثل انگلیسیYour love will be in my heart at all times

اگر مرگم به نامردی نگیرد           مرا مهر تو در دل جاودانی ست

و گر عمرم به ناکامی سر آید           تو را دارم که مرگم زندگانی ست
ضرب المثل انگلیسیYour wish is my command

از تو به يك اشارت از ما به سر دويدن.

جسم و جان و هر چه هستم آن توست           حکم و فرمان جملگی فرمان توست
ضرب المثل انگلیسیYou must grin and bear it

باید بسوزی و بسازی.
ضرب المثل انگلیسیYou can’t see the wood for the trees

آنقدر سمن است كه ياسمن پيدا نيست.
ضرب المثل انگلیسیYou can’t make bricks without straw

با دست خالي نمي توان كاري انجام داد.
ضرب المثل انگلیسیYou can not get a quart into a pin pot

نمي توان بحر را در كوزه ريخت.
ضرب المثل انگلیسیYou are responsible for you

هر کس ضامن دوزخ و بهشت خویش است.
ضرب المثل انگلیسیYou can’t please everyone

همه را نمي توان از خود راضي نگه داشت.
ضرب المثل انگلیسیYou cannot unscrambles eggs

کاری است گذشته، سبویی است شکسته.
ضرب المثل انگلیسیYou cannot teach an old dog new tricks

پير را تعليم دادن مشكل است.
ضرب المثل انگلیسیYou cannot make a silk purse out of a sow’s ear

از تخم مرغ پشم نتوان چید.
ضرب المثل انگلیسیYou should never judge a book by its cover

از روی ظاهر نباید قضاوت کرد.

ما برون را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را
ضرب المثل انگلیسیYou have to crawl before you can walk

قبل از راه رفتن باید خزیدن رایاد گرفت.
ضرب المثل انگلیسیYou can catch more flies with honey than you can with vinegar

هر کاری راهی دارد.
ضرب المثل انگلیسیWhen it rains, it pours

چو بد آید هر چه آید بد شود.

بدبختي نمی آید وقتي هم مي آيد پشت سر هم مي آيد.
ضرب المثل انگلیسیWhatever happens is for the best

هر چه پيش آيد خوش آيد.
ضرب المثل انگلیسیWhoever knocks on a door and persists will be allowed in

گفت پيغمبر كه چون كوبي دري

عاقبت زان در برون آيد سري
ضرب المثل انگلیسیWhere there is muck, there’s luck/brass

آدم پولدار شانس هم دارد.
ضرب المثل انگلیسیWhen the cat’s away the mice will play

ماه درخشنده چون پنهان شود شب پرّه بازيگر ميدان شود
ضرب المثل انگلیسیWhat is done can’t be undone

آب رفته به جوي برنگردد، گذشته ها گذشته است.
ضرب المثل انگلیسیWhen in Rome do as the Romans do

خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو.
ضرب المثل انگلیسیWhere there is a will, there is a way

خواستن، توانستن است.
ضرب المثل انگلیسیthe Way to a man’s heart is through his stomach

براي بدست آوردن دل مردان بايد از طريق شكمشان وارد شد.
ضرب المثل انگلیسیWithout music, life is a journey through a desert

بدون موسیقی، زندگی به منزله سفر کردن از بیابان است.
ضرب المثل انگلیسیWhat we acquire without sweat we give away without regret

هر آنچه آسان یافتی، آسان دهی از دست.
ضرب المثل انگلیسیWell begun is half done

شروع خوب نصف كار است.
ضرب المثل انگلیسیWinners never cheat and cheaters never win

آدمهای برنده هرگز کلک نمی زنند و آدمهای متقلب هرگز برنده نمی شوند.
ضرب المثل انگلیسیWhen money speaks, the truth remains silent

وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند.
ضرب المثل انگلیسیWhen a thing is done, advice comes too late

بعد از وقوع واقعه، پند و تدبیر دیگر بکار نیاید.
ضرب المثل انگلیسیWaste not, want not

اسراف نكن تا محتاج نشوي.
ضرب المثل انگلیسیa Watched pot never boils

زمان انتظار دير مي گذرد.
ضرب المثل انگلیسیWill is the key of the victories

رمز پیروزی اراده است.
ضرب المثل انگلیسیthe Wish is father to the thought

شتر در خواب بيند پنبه داند؛ فكر باطل ز تمنا خيزد.
ضرب المثل انگلیسیa Wise man avoids edged tools

آدم دانا به نشتر نزند مشت.
ضرب المثل انگلیسیa Word to the wise is enough/sufficient

در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

ازين به نصيحت نگويد كست اگر عاقلي يك اشارت بس است
ضرب المثل انگلیسیWord cut more than sword

زبان برنده تر از شمشير است.
ضرب المثل انگلیسیthe Worm will turn

چو دست از همه حیلتی در گسست             حلال است شمشیر بردن به دست

وقت ضرورت چو نباشد گريز دست بگيرد سر شمشير تيز
ضرب المثل انگلیسیWhat is bred in the bone, will never come out of the flesh

اصل بد نيكو نگردد هر كه بنيادش بد است.
ضرب المثل انگلیسیWall have ears

مكن پيش ديوار غيبت بسي             بود، كز پسش گوش دارد كسي
ضرب المثل انگلیسیWho chatter to you, will chatter of you

هر كه عيب دگران پيش تو آورد و شمرد

بي گمان عيب تو پيش دگران خواهد برد
ضرب المثل انگلیسیWho has skirts of straw needs fear to fire

کسی که دامن حصیری دارد باید از آتش فاصله بگیرد.

کسی که بار شیشه دارد نباید به دیوانه سنگ بیاندازد.
ضرب المثل انگلیسیWhen love is not madness, it is not love

عشق که به حد دیوانگی نرسید، عشق نیست.

عاشق آن باشد که چون آتش بود            گرم رو سوزنده و سرکش بود
ضرب المثل انگلیسیWhat the eye sees not, the heart ruse not

اگر ديده نبيند، دل نخواهد.
ضرب المثل انگلیسیWhen good cheer is lacking, our friends will be packing

يار نيك را در روز بد شناسند.
ضرب المثل انگلیسیWhile the grass grow, the cow starves

بزك نمير بهار مياد، خربزه با خيار مياد.
ضرب المثل انگلیسیWho longest wait of all surely wins

صبر آرد آرزو را نی شتاب؛ صبر مایه پیروزی است.
ضرب المثل انگلیسیWe are on a different wavelength

آبمان به يك جوي نمي رود.
ضرب المثل انگلیسیWe live for a good time not for a long time

کیفیت زندگی مهم تر از کمیت زندگی است.
ضرب المثل انگلیسیWho knows much, will suffer much

هر كه بیشتر می فهمد بیشتر رنج می برد.
ضرب المثل انگلیسیWhat the heart feels the tongue speaks

آنچه بر دل فرود آيد، بر زبان آيد.
ضرب المثل انگلیسیWho keeps company with the wolf will learn to howl

انگور ز انگور همی گیرد رنگ.

كمال همنشين در من اثر كرد             و گرنه من همان خاکم که هستم
ضرب المثل انگلیسیWater is life’s matter and matrix, mother and medium

آب مایه حیات است؛ بدون آب نمی توان زندگی کرد؛ آب آبادانی است.
ضرب المثل انگلیسیWater which is to pure has no fish

آب پاک و تمیز ماهی ندارد.
ضرب المثل انگلیسیWishes don’t wash the dishes

با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمي شود.
ضرب المثل انگلیسیa Wonder lasts but nine days

آتش تند زود خاكستر مي شود.
ضرب المثل انگلیسیa Work well begun is half done

کاری که خوب شروع شده باشد در واقع نیمی از آن انجام شده است.
ضرب المثل انگلیسیWhen/where one door shuts another opens

خدا گر به حكمت ببندد دري             گشايد به فضل و كرم در ديگري
ضرب المثل انگلیسیWhen the word is out it belongs to another

سخن تا نگويي بر او دست هست چو گفته شد يابد او بر تو دست
ضرب المثل انگلیسیWhen the head aches, all the body is out of tune

چو عضوي بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
ضرب المثل انگلیسیWhat is a workman without his tools

ز بي آلتان كار نايد درست؛ بدون ابزار و وسایل کاری نمی توان انجام داد.
ضرب المثل انگلیسیWedlock is a padlock

ازدواج، اسارت است.

اي گرفتار پايبند عيال ديگر آسودگي مبند خيال
ضرب المثل انگلیسیWork while it is day

تا تنور داغ است نان باید پخت.
ضرب المثل انگلیسیthe Weakest goes to the wall

هر چه سنگ است به پاي لنگ است؛ سنگ به در بسته می خورد.
ضرب المثل انگلیسیWhen candles are away all cats are grey

شب گربه سمور نمايد.
ضرب المثل انگلیسیWe are shot with our own arrow

خود کرده را تدبیر نیست؛ از ماست که بر ماست.
ضرب المثل انگلیسیWear the pants in the family

تصميم گيرنده بودن؛ حرف آخر را زدن؛ رئيس بودن
ضرب المثل انگلیسیa Woman’s place is in the home

خانه بدون زن گورستان است.

زن بلا باشد به هر كاشانه اي         بي بلا هرگز مبادا خانه اي
ضرب المثل انگلیسیa Woman’s work is never done

كار خانم ها هيچ وقت تمام نمي شود.
ضرب المثل انگلیسیWalnuts and pears you plant for your heirs

هر چه نيكي كنيد آن نيكي به خود كرده ايد.
ضرب المثل انگلیسیWhen the wine is in, the wit is out

شراب، عقل از سر بيرون كند.
ضرب المثل انگلیسیWhen the pot boils over, it cools itself

فواره چون بلند شود سرنگون شود.
ضرب المثل انگلیسیWisdom is better than strength

آدمي را عقل مي بايد نه زور.
ضرب المثل انگلیسیWhat you pay, what you get

هر چقدر پول بدهي همان قدر آش مي خوري.
ضرب المثل انگلیسیWhat is past, is past

گذشته ها گذشته است.
ضرب المثل انگلیسیWho laughs last, laughs longest

آن خوش است اي جان كه فرجامش خوش است.
ضرب المثل انگلیسیWhile there is life, there is hope

تا زندگي هست، اميد هست.
ضرب المثل انگلیسیWhat you lose on the swings, you gain on the roundabouts

دري نبست زمانه كه ديگر دري نگشايد.

ايزد هرگز دری نبندد بر تو            تا صد دیگری به بهتری نگشاید
ضرب المثل انگلیسیWhat is told in the ear of a man, is often heard a hundered miles away

حرفی که از دهان بر آید، گرد جهان در آید.
ضرب المثل انگلیسیWonders will never cease

معجزه هنوز هم اتفاق مي افتد.
ضرب المثل انگلیسیWater is the best thirst quencher

آب بهترين فرو نشاننده عطش است.
ضرب المثل انگلیسیWant is the mother of industry

احتياج مادر اختراع است.
ضرب المثل انگلیسیWhat is taken in with the milk, only goes out with the soul

با شير اندرون شده با جان بدر شود.
ضرب المثل انگلیسیWhen drink enters, wisdom departs

شراب كه از در، در آمد عقل و هوش از كف برفت
ضرب المثل انگلیسیWorrying never did anyone any good

نگراني دردي را درمان نمي كند.
ضرب المثل انگلیسیWake not a sleeping dog

فتنه در خواب است بيدارش مكن.
ضرب المثل انگلیسیWe seek water in the sea

آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم.

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد         وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
ضرب المثل انگلیسیWe cannot learn without pain

بدون رنج و زحمت، علم حاصل نمی شود.
ضرب المثل انگلیسیWe lie loudest when we lie to ourselves

وقتی به خودمان دروغ می گوییم آن را بلندتر فریاد می زنیم.
ضرب المثل انگلیسیWhen in doubt do nowt/ nothing

روزه شك دار نگير.
ضرب المثل انگلیسیWho knows he knows nothing knows much

هرگز دل من ز علم محروم نشد    کم ماند ز اسرار که معلوم نشد

هفتاد و دو سال فکر کردم شب وروز    معلومم شد که هیچ معلوم نشد
ضرب المثل انگلیسیWho knows what tomorrow holds

كه داند كه فردا چه زايد زمان؛ هیچکس از آینده خبر ندارد.
ضرب المثل انگلیسیWhen things got to the worst they will mend

تا پريشان نشود كار به سامان نرسد؛ خرابی مقدمه اصلاح است.
ضرب المثل انگلیسیWhen angry, count a hundred

هر وقت عصباني شدی يك ليوان آب بخور.
ضرب المثل انگلیسیWhat costs little is little esteemed

نداند كسي قدر روز خوشي      مگر روزي افتد به سختي كشي
ضرب المثل انگلیسیWhat can’t be cured must be endured

چو نتوان بر افلاك دست آختن    ضروري است با گردشش ساختن
ضرب المثل انگلیسیWater does not tickle out of his hand

آب از دستش نمي چكد.
ضرب المثل انگلیسیWriting of ideas is the capital of future

نگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است.
ضرب المثل انگلیسیWoman’s dreams go by contraries

خواب زن چپ است.
ضرب المثل انگلیسیWin a few, lose a few

آدم گاه برنده است، گاه بازنده.
ضرب المثل انگلیسیWords are but wind

حرف باد هواست.
ضرب المثل انگلیسیWhy buy a cow when milk is so cheap

چرا باید یک گاو بخری وقتی که شیر اینقدر ارزان است. ( آفتابه خرج لحیم کردن است )
ضرب المثل انگلیسیWar and love are as full of trouble as pleasure

جنگ و عشق هر آنقدر لذت بخش باشند به همان قدر دردسرساز هم هستند.
ضرب المثل انگلیسیWear the old coat, but buy the new book

لباس کهنه ات را بپوش اما کتاب تازه بخر.
ضرب المثل انگلیسیWake up and smell the coffee

ششدانگ حواس خود را جمع كردن
ضرب المثل انگلیسیWork one’s fingers to the bone

جان کندن؛ سخت کار کردن
ضرب المثل انگلیسیWarm the cockles of somebody’s heart

كسي را خوشحال كردن.
ضرب المثل انگلیسیWeigh the pros and cons

معايب و محاسن كاري يا چيزي را سنجيدن.
ضرب المثل انگلیسیWork all the hours God sends

بكوب كار كردن؛ شبانه روز كار كردن
ضرب المثل انگلیسیWear one’s heart on one’s sleeve

بی شیله پیله بودن؛ صاف و ساده بودن
ضرب المثل انگلیسیWhen pigs fly

خدا را چه ديدي!؛ در همیشه روی یک پاشنه نمی گردد.
ضرب المثل انگلیسیWin small, win early, win often

کم ببر، زود ببر، همیشه ببر.
ضرب المثل انگلیسیWhen the hell’s frozen over

وقت گل نی
ضرب المثل انگلیسیWho dares to teach must never cease to learn

مدرس نباید از مطالعه و آموختن دست بردارد.
ضرب المثل انگلیسیWho know who is beautiful and who ugly behind the curtain

کس چه داند که پس پرده که زیباست، که زشت.
ضرب المثل انگلیسیWhen the dust has settled

وقتي آبها از آسياب افتاد؛ وقتی سر و صداها خوابید.
ضرب المثل انگلیسیWhen it comes to the crunch

موقعش كه برسد؛ وقتش كه برسد.
ضرب المثل انگلیسیWhere there are bees there is honey

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها.
ضرب المثل انگلیسیWhere there is no justice there is no joy

آنجا که عدالت نیست، خوشی هم نیست.
ضرب المثل انگلیسیa Willing horse is run to death

هر كسي را بهر كاري ساختند.
ضرب المثل انگلیسیa Word before is worth two after

علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.
ضرب المثل انگلیسیa Woman conceals what she knows not

مگو از هیچ نوعی پیش زن راز         که زن رازت بگوید جمله سرباز
ضرب المثل انگلیسیa Word spoken is past recalling

آب رفته به جوي بر نگردد؛ گذشته‌ها گذشته است.
ضرب المثل انگلیسیthe Way to get along is to go along

همزیستی در همراهی است.
ضرب المثل انگلیسیthe Wolf may lose his teeth, but never his nature

مار پوست مي اندازد، خوي نمي اندازد.
ضرب المثل انگلیسیWhen two Sundays meet

هر وقت خورشيد از مغرب بر آيد؛ وقت گل ني.
ضرب المثل انگلیسیWhat everybody says must be true

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها.
ضرب المثل انگلیسیWe all make mistakes

انسان جايزالخطاست.
ضرب المثل انگلیسیWhy keep a dog and bark yourself

چرا آدم بايد سگ داشته باشد ولي خودش پارس كند.
ضرب المثل انگلیسیWhere there is peace, God is

هر جا كه صفا هست در آن نور خدا هست.
ضرب المثل انگلیسیWhere there is love, there is no coercion

هر جا سخن از عشق است زور و اجباري در كار نيست.
ضرب المثل انگلیسیWhatever comes from a friend is good

هر چه از دوست رسد نيكوست.
ضرب المثل انگلیسیWhen I am no more, let happen what may

پس از من كو جهان را آب گيرد.
ضرب المثل انگلیسیWinning isn’t everything

برد و پيروزي كه همه چيز نيست.
ضرب المثل انگلیسیWinning is earning, losing is learning

پيروزي موفقيت است و شكست تجربه.
ضرب المثل انگلیسیWhat soberness conceals, drunkenness reveals

مستی راستی می آورد؛ آدم مست راستگو است.
ضرب المثل انگلیسیWhere ignorance is bliss, its folly to be wise

جايي كه جهالت بركت است، دانايي احمقي است.
ضرب المثل انگلیسیWithout sleep, no health

خواب برای سلامتی لازم است.
ضرب المثل انگلیسیWhen the shit hits the fan

خر تو خر كه شد؛ اوضاع شير تو شير كه شد.
ضرب المثل انگلیسیWhat goes up must come down

فواره چون بلند شود سرنگون گردد.
ضرب المثل انگلیسیa Woman can beat the devil

زن شیطان را هم می تواند شکست دهد؛ شیطان از زن درس می آموزد.
ضرب المثل انگلیسیa Word before is worth two after

چنگ اول به از صلح آخر.
ضرب المثل انگلیسیa Wise head keeps a shut mouth

ترا خاموشي اي خداوند هوش              وقارست و نا اهل را پرده پوش
ضرب المثل انگلیسیthe Whole dignity of a man lies in the power of thought

بزرگی هر کس در طرزفکر و تفکر اوست.
ضرب المثل انگلیسیWhat is done can’t be undone

چو تير از كمان رفت نيايد به شست باز.
ضرب المثل انگلیسیWithout justice, courage is weak

بدون عدالت، شجاعت كار ساز نيست.
ضرب المثل انگلیسیWhen you play you must pay

بازي اشكنك سر شكستنك هم دارد.

هر كس خربزه مي خورد پاي لرزش هم مي نشيند.
ضرب المثل انگلیسیWhat goes around, comes around

هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت.
ضرب المثل انگلیسیWhere there is love, there is pain

عشق بدون رنج نیست؛ عشق با سختی همراه است.
ضرب المثل انگلیسیWhy should the devil have all the best tunes

خربزه شيرين نصيب كفتار مي شود.
ضرب المثل انگلیسیWhat is sauce for the goose is sauce for the gander

بر كس مپسند آنچه ترا نيست پسند.
ضرب المثل انگلیسیWhen character is lost, all is lost

هیچ چیزی مهم تر از آبرو نیست.
ضرب المثل انگلیسیWithout friends a tree like without roots

آدم بی دوست، مثل درخت بی ریشه است.
ضرب المثل انگلیسیWhen ambition ends, happiness begins

پایان جاه طلبی، آغاز خوشبختی است.
ضرب المثل انگلیسیWhat a man says drunk, he thinks sober

مستی و راستی.
ضرب المثل انگلیسیWhat can you expect from a hog but a grunt

از کوزه همان برون تراود که در اوست.

از خوک جز خرخر کردن چیزی نمی توان انتظار داشت.
ضرب المثل انگلیسیWhen the drink is in, the truth is out

مستی و راستی.
ضرب المثل انگلیسیWhen poverty come in the door, love goes out the window

فقر که از در درآمد عشق از پنجره بیرون رفت.
ضرب المثل انگلیسیWrite your inguries in the sand, kindness in marble

بدی ها را روی شن بنویس وخوبیها را روی سنگ مرمر.
ضرب المثل انگلیسیWhen there is no trust, there is no love

وقتی که اعتماد نباشد عشق هم نیست.
ضرب المثل انگلیسیWhatever comes up is welcomed

هر چه پیش آید، خوش آید.
ضرب المثل انگلیسیWhat must be, must be

از تقدیر گریزی نیست؛ آنچه باید بشود می شود.
ضرب المثل انگلیسیWhat goes around, comes around

چیزی که عوض دارد، گله ندارد.
ضرب المثل انگلیسیAny port in a storm

در بيابان لنگه كفش كهنه نعمت است.
ضرب المثل انگلیسیActions speak louder than words

به عمل كار برآيد به سخنداني نيست.
ضرب المثل انگلیسیAct so in the wally that need not fear those who stand on the hill

آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است.
ضرب المثل انگلیسیAs you make your bed you must lie on it

خود كرده را تدبير نيست.
ضرب المثل انگلیسیAbsence makes the heart grow fonder

جدايي تا نيفتد دوست قدر دوست كي داند.
ضرب المثل انگلیسیAll good things come to an end

چراغ هيچكس تا صبح نمي سوزد.
ضرب المثل انگلیسیAll work and no play make Jacks a dull boy

تنوع چاشني زندگي است.
ضرب المثل انگلیسیAll things come to him who waits

گرصبر کنی زغوره حلوا سازی؛گوساله به روزگار گاوی گردد.
ضرب المثل انگلیسیAll’s fair in love and war

در عشق و جنگ هر كاري رواست.
ضرب المثل انگلیسیAsk and you shall receive

پرسان، پرسان می توان رفت هندوستان.
ضرب المثل انگلیسیan Apple a day keeps the doctor away

روزی یک سیب بخور تا از طبیب بدور مانی.
ضرب المثل انگلیسیApril showers bring forth May flowers

تا باران نبارد گل نرويد.
ضرب المثل انگلیسیAll’s well that ends well

شاهنامه آخرش خوش است؛ جوجه‌ها را آخر پاييز مي شمارند.
ضرب المثل انگلیسیAll roads lead to Rome

همه راهها به رم ختم مي شود.
ضرب المثل انگلیسیAfter a storm comes a calm

آرامش پس از طوفان مي آيد.
ضرب المثل انگلیسیAfter death the doctor

نوش دارويي و بعد از مرگ سهراب آمدي.
ضرب المثل انگلیسیAll truths will not bear telling

هر حقيقتي را نبايد به زبان آورد.
ضرب المثل انگلیسیAffection blinds reason

محبت آدم را کور می کند.
ضرب المثل انگلیسیan Artist lives every where

وجود مردم دانا مثال زر و طلاست          که هر کجا برود قدر و قیمتش دانند
ضرب المثل انگلیسیAll are not hunters that blow the horn

هر كه ريش دارد بابا نيست؛ هر که شیپور دارد شکارچی نیست.
ضرب المثل انگلیسیAll doors open to politeness

ادب تاجي است از نور الهي بنه بر سر برو هر جا كه خواهي
ضرب المثل انگلیسیAttack is the best form of defense

دست پيش زوال ندارد؛ حمله بهترين نوع دفاع است.
ضرب المثل انگلیسیAs you sow, as you reap

چو دشنام گويي، دعا نشنوي           بجز كشته خويش ندروي

نپندارم ای در خزان کشته جو           که گندم ستانی بوقت درو
ضرب المثل انگلیسیAs the work, so the pay

مزد خر چراني، خر سواري است.
ضرب المثل انگلیسیan Ass is but an ass though laden with gold

خر اگر جل اطلس بپوشد باز هم خر است.
ضرب المثل انگلیسیArt is long, life is short

علم آمد فراوان ، عمر كوتاه.
ضرب المثل انگلیسیAs you salute, you will be saluted

بود حرمت هر كس از خويشتن.

کمم گیری کمت گیرم ، نمرده ماتمت گیرم.
ضرب المثل انگلیسیAll things are difficult before they are easy

معما چو حل گشت آسان شود.
ضرب المثل انگلیسیAction is the proper fruit of knowledge

بار درخت علم ندانم بجز عمل.
ضرب المثل انگلیسیAdam’s ale is the best brew

آب بهترين مشروب است.
ضرب المثل انگلیسیAll are not thieves that dogs bark at

هر كسي را كه سگ پارس می كند دزد نمی توان گفت.
ضرب المثل انگلیسیAll cats are grey in the dark

شب گربه سمور مي نمايد.
ضرب المثل انگلیسیAll’s fish that comes to the net

نگه دار فرصت كه عالم دميست.
ضرب المثل انگلیسیAppearances are deceptive

ظواهر فريبنده اند.
ضرب المثل انگلیسیAsk no questions and hear no lies

نپرس تا دروغ نشنوي.
ضرب المثل انگلیسیAll things are possible with God

خدا برهر كاري تواناست.
ضرب المثل انگلیسیAdam ate the apple, and our teeth still ache

چوب ديگران را خوردن
ضرب المثل انگلیسیAs well be hanged for a sheep as a lamb

دزد به دار آويخته مي شود چه براي يك گوسفند جه براي يك برهّ.
ضرب المثل انگلیسیthe Apple doesn’t fall far from the tree

ميوه پاي درخت مي افتد.
ضرب المثل انگلیسیthe Apples on the other side of the wall are the sweetest

مرغ همسايه غاز است.

نعمت ما به چشم همسایه صد برابر فزون کند پایه
ضرب المثل انگلیسیAccidents will happen in the best regulated families

با قضا و قدر كارزار نتوان كرد.
ضرب المثل انگلیسیAccident(s) will happen

با سرنوشت نمي توان جنگيد؛ حادثه خبر نمی کند.
ضرب المثل انگلیسیAll men are members of the same body

بني آدم اعضاي يكديگرند          كه در آفرينش ز يك گوهرند
ضرب المثل انگلیسیAll his gees are swan

مرغ خودش را غاز مي داند.
ضرب المثل انگلیسیAsk much to have a little

به مرگ گير تا به تب راضي شود.
ضرب المثل انگلیسیAll is grist that comes to his mill

از تخم مرغ پشم مي چيند؛ از آب کره می گیرد.
ضرب المثل انگلیسیAll is for the best

هر چه پيش آيد خوش آيد.
ضرب المثل انگلیسیAlways have two strings to your bow

كار از محكم كاري عيب نمي كند.
ضرب المثل انگلیسیAbstinence is the best medicine

امساك و پرهيز بهترين دارو است؛ سلامتی تن در پرهیز است.
ضرب المثل انگلیسیAccusing the times is but excusing ourselves

از ماست كه بر ماست؛ خود كرده را تدبير نيست.
ضرب المثل انگلیسیAdversity often leads to prosperity

بنیاد غم وشادی بس دیر نمی پاید

هر صبح ز پی شامی، هر شب سحری دارد
ضرب المثل انگلیسیAfter night comes the dawn

ای دل صبور باش و نخور غم که عاقبت

این شام صبح گردد و این شب سحر شود
ضرب المثل انگلیسیAfter sorrow comes joy

در پس هر گريه آخر خنده ايست        مرد آخربین مبارک بنده ایست
ضرب المثل انگلیسیAnswer one in his own language

كلوخ انداز را پاداش سنگ است؛ جواب هاي، هو است.
ضرب المثل انگلیسیApril and May are the keys of the year

سالي كه نيكوست از بهارش پيداست.
ضرب المثل انگلیسیAll covet, all lose

آدم حريص هميشه محروم است.
ضرب المثل انگلیسیAll fellows in football

بازی اشکنک، سر شکستنک دارد.
ضرب المثل انگلیسیAny time means no time

هر وقت به معناي هيچ وقت است.
ضرب المثل انگلیسیAll clouds bring not rain

نه آبستن درّ بود هر صدف؛ هر ابري باران ندارد.
ضرب المثل انگلیسیAll talk and no trouser

به عمل كاربرآيد به سخنداني نيست.
ضرب المثل انگلیسیAll that glitters is not gold

هر درخشنده اي طلا نيست؛ هر گردي گردو نيست.
ضرب المثل انگلیسیAnger has no eyes

خشم كار شيطان است؛ خشم چشم و گوش ندارد.
ضرب المثل انگلیسیAt foot of the candle it is dark

پسر كفاش هميشه پا برهنه است؛ پای چراغ تاریک است.
ضرب المثل انگلیسیAbsence sharpens love, presence strengthens it

دوري و دوستي؛ با اهل زمانه صحبت از دور خوش است.
ضرب المثل انگلیسیAll things must pass

هر چيزي پاياني دارد.
ضرب المثل انگلیسیAll you need is love

هر انساني به محبت نياز دارد.
ضرب المثل انگلیسیAll the world loves a lover

طفيل هستي عشقند آدمي و پري.
ضرب المثل انگلیسیAct quickly, think slowly

خوب تامل کن، زود دست بکار شو.
ضرب المثل انگلیسیAct today only tomorrow is too late

كار امروز به فردا مفكن.
ضرب المثل انگلیسیAdvice most needed is least heeded

پند گفتن با جهول خوابناك       تخم افكندن بود در شوره زار

با سیه دل چه سود گفتن وعظ       نرود میخ آهنی در سنگ
ضرب المثل انگلیسیAll frills and no knickers

پز عالي، جيب خالي.
ضرب المثل انگلیسیAll flowers are not in one garden

همه گلها در یک باغ پیدا نمی شوند.
ضرب المثل انگلیسیAfter dinner sit a while, after supper walk a mile

بعد ازخوردن نهاراستراحت کن، بعد ازخوردن شام قدم بزن.
ضرب المثل انگلیسیAs poor as a church mouse

در هفت آسمان يك ستاره نداشتن؛ گورم کجاست که کفنم باشد.
ضرب المثل انگلیسیAs soon as a man is born, he begins to die

انسان از لحظه تولد به سوي مرگ گام بر مي دارد.
ضرب المثل انگلیسیAdventures are to the adventurous

آدم ماجراجو در کمین خطر است؛ مارگیر را مار می کشد.
ضرب المثل انگلیسیAdversity makes strange bedfellows

فقر و نداري دوستان را هم بيگانه مي كند.
ضرب المثل انگلیسیan Army marches on it’s stomach

سپاه بي خزينه نتوان داشت.
ضرب المثل انگلیسیAs the twig is bent, so is the tree inclined

نهد شاخ پر ميوه سر بر زمين.

درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید.
ضرب المثل انگلیسیAll truths are not to be told

هر حقیقتی را نباید بر زبان آورد.
ضرب المثل انگلیسیAnger is momantary madness

خشم نوعی جنون آنی است؛ خشم دیوانگی کوتاهی است.
ضرب المثل انگلیسیArgue the toss

يكي به دو كردن؛ دهن به دهن شدن
ضرب المثل انگلیسیAs you bake, so shall you brew

آشي است كه خودت پخته اي.

چو تو خود کنی اختر خویش را بد        مدار از فلک چشم نیک اختری
ضرب المثل انگلیسیAsk a silly question and you get a silly answer

سوال احمقانه بپرس تا جواب اخمقانه بشنوی.
ضرب المثل انگلیسیAll abroad and nothing at home

پز عالي، جيب خالي.
ضرب المثل انگلیسیAge and wedlock tame man and beast

پیری و ازدواج آدم را رام و مطیع می کند.
ضرب المثل انگلیسیAppetite comes with eating

اشتها زير دندان است.
ضرب المثل انگلیسیAgree to differ/disagree

عيسي و موسي هر كدام به دين خود بودن
ضرب المثل انگلیسیAll for one and one for all

غم جمله خور در هواي يكي         مراعات صد كن براي يكي
ضرب المثل انگلیسیAll cat’s love fish but hate to get their paws wet

هر كه را طاووس خواهد جور هندوستان كشد.
ضرب المثل انگلیسیAll hat no cattle; All frills no knickers; All sizzle no steak

از سرمایه و عمل خبری نبودن
ضرب المثل انگلیسیAlways care about your flowers and friends

هميشه مواظب دوستان و گلهاي خود باشيد.
ضرب المثل انگلیسیthe Anvil fears no blows

از آن بيدها نيست كه با اين بادها بلرزد.
ضرب المثل انگلیسیAnger edges valor

خشم به آدم شجاعت می بخشد؛ خشم شمشیر تیز و برّان است.
ضرب المثل انگلیسیAlways look both ways before crossing the street

احتیاط به خرج دادن؛ با احتیاط عمل کردن
ضرب المثل انگلیسیAdvice is cheap

نصیحت خرجی ندارد.
ضرب المثل انگلیسیAll men are mortal

همه انسانها فناپذیر هستند.
ضرب المثل انگلیسیAll experience is education for the soul

همه تجربه ها جهت تربیت روح و نفس است.
ضرب المثل انگلیسیAll days are short to industry and long to idleness

زمان برای آدم بیکار خیلی به کندی می گذرد.
ضرب المثل انگلیسیAll things grow with time except grief

گذشت زمان از شدت غم و اندوه می کاهد.
ضرب المثل انگلیسیAbsence increases sorrow

غیبت طولانی باعث افزایش اندوه می شود.
ضرب المثل انگلیسیPrevention is better than cure

پیشگیری بهتر از درمان است.
ضرب المثل انگلیسیpractice makes perfect

كار نيكو كردن از پر كردن است.
ضرب المثل انگلیسیthe Pen is mightier than the sword

تيغ علم از تيغ آهن تيزتر بل ز صد لشكرظفر انگيز تر
ضرب المثل انگلیسیPeople who live in glass houses shouldn’t throw stone

عيبجو عيب خودش را نمي بيند.
ضرب المثل انگلیسیPrecious good are contained in small parcels

كوتاه خردمند به از نادان بلند است.
ضرب المثل انگلیسیan Ounce of prevention is better than a pound of cure

جنگ اول به از صلح آخر؛ علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.
ضرب المثل انگلیسیOne who acts through another, acts through himself

هر چه كني به خود كني        گر همه نيك و بد كني
ضرب المثل انگلیسیOne can not put the clock/time back

زمان گذشته نيايد به بر؛ گذشته ها گذشته است.
ضرب المثل انگلیسیOld habits die hard

مار پوست بگذارد و خوي نمي گذارد.
ضرب المثل انگلیسیNever too old to learn

براي آموختن هيچ وقت دير نيست.
ضرب المثل انگلیسیNo man can serve two masters

ني شود هم خدا را خواست و هم خرما را.
ضرب المثل انگلیسیNecessity is the mother of invention

احتياج مادر اختراع است.
ضرب المثل انگلیسیNo gain without pain

به رنج اندر است اي خردمند گنج         نيابد كسي گنج نابرده رنج
ضرب المثل انگلیسیMake haste slowly

عجله كار شيطان است.
ضرب المثل انگلیسیMarry in May, run for aye

هر چيز به وقت خويش نيكوست.
ضرب المثل انگلیسیModeration in all things

در همه كارها ميانه گزيني بايد كرد.
ضرب المثل انگلیسیMeasure is medicine

اندازه نگه دار كه اندازه نيكوست.
ضرب المثل انگلیسیthe Morning sun never lasts a day

چراغ هيچكس تا صبح نسوزد.
ضرب المثل انگلیسیMan is to man a wolf

انسان گرگ انسان است.
ضرب المثل انگلیسیa Man’s best friends are his ten fingers

كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.
ضرب المثل انگلیسیMuch coin, much care

سر بزرگ بلاي بزرگ دارد.
ضرب المثل انگلیسیMen are not angles

انسان فرشته نيست؛ بشر جايزالخطاست.
ضرب المثل انگلیسیLocking the stable door after the horses are gone

ترياق را بعد از مردن مار گزيده آوردن

نوشدارو پس از مرگ سهراب آوردن
ضرب المثل انگلیسیLet the dead bury their dead

خفته را خفته كي كند بيدار.
ضرب المثل انگلیسیLightning never strikes in the same place twice

خانه دزد زده ايمن است؛ صاعقه دو بار در يك جا نمي زند.
ضرب المثل انگلیسیLet sleeping dogs lie

چوب در لانه زنبور نكن؛ فتنه در خواب است بيدارش مكن.
ضرب المثل انگلیسیLet bygones be bygones

گذشته ها گذشته است؛ آن قدح بشکست و آن پیمانه ریخت.
ضرب المثل انگلیسیLeast said, soonest mended

با آنكه سخن به لطف آب است       كم گفتن هر سخن صواب است
ضرب المثل انگلیسیLook before you leap

زرع نكرده پاره نكن؛ بي گدار به آب نزن.
ضرب المثل انگلیسیa Leopard cannot change its spots

عاقبت گرگ زاده گرگ شود       گر چه با آدمي بزرگ شود
ضرب المثل انگلیسیKings have long arms

هر كه را زور در بازوست، زر در ترازوست.
ضرب المثل انگلیسیKilling no murder

هيچ خوني به ناحق ريخته نمي شود.
ضرب المثل انگلیسیKill two flies with one flap

با يك تير دو نشان زدن
ضرب المثل انگلیسیKill the goose that lays the golden eggs

مرغ تخم طلا را كشتن؛ نان خود را آجر كردن
ضرب المثل انگلیسیKnowledge is power

بالاتر است آنكه داناتر است.
ضرب المثل انگلیسیJack of all trades, master of none

آدم همه كاره، هيچ كاره است.
ضرب المثل انگلیسیa Jar’s mouth may be stopped, a man’s cannot

در دروازه را می توان بست، ولی دهان مردم را نمی شود بست.

كام و دم مار و نيش كژدم بستن      بتوان، نتوان زبان مردم بستن
ضرب المثل انگلیسیJudge not, that ye be not judged

عيب تو خواهي نگويد كس، عيب كس نگو.
ضرب المثل انگلیسیJustice is half religion

انصاف ، نصف ايمان است.
ضرب المثل انگلیسیa Jealous man is the keeper of his wealth

بخیل برای ثروت خود نگهبان است.
ضرب المثل انگلیسیJoy surfeited turns to sorrow

آب ار چه زلال خيزد       از خوردن پر ملال خيزد
ضرب المثل انگلیسیJam tomorrow and jam yesterday, but never jam today

امروز نقد، فردا نسيه.
ضرب المثل انگلیسیJack is as good as his master

گفت و خوش گفت پير برزيگر       آنچنان مادر اين چنين دختر
ضرب المثل انگلیسیJouk and let the jaw go by

رطب خورده منع رطب چون كند.
ضرب المثل انگلیسیa Joint pot does not boil

كه ديگ شراكت نيايد به جوش.
ضرب المثل انگلیسیJust what the doctor ordered

همين و مي خواستيم.
ضرب المثل انگلیسیthe Jewel in the crown

گل سر سبد بودن، سر گل بودن
ضرب المثل انگلیسیJust the ticket

خود خودش است.
ضرب المثل انگلیسیthe Joker in the pack

عنصر ناسازگاربودن؛ وصله ناجور بودن
ضرب المثل انگلیسیJump in at the deep end

خود را به دردسر انداختن
ضرب المثل انگلیسیIt’s easy to be wise after the event

معما چو حل گشت آسان شود.
ضرب المثل انگلیسیIt’s a long lane that has no turning

در هميشه روي يك پاشنه نمي چرخد.
ضرب المثل انگلیسیIf a thing worth doing, it is worth doing well

كارنیکو کردن از پر کردن است؛ کار را که کرد آنکه تمام کرد.
ضرب المثل انگلیسیIf at first you don’t succeed, try, try again

اگر بار اول موفق نشدي دوباره بكوش و بكوش و بكوش.
ضرب المثل انگلیسیIf you can’t lick/beat them, join them

جنگ و زور آوری مکن با مست

پیش سر پنجه در بغل نه دست
ضرب المثل انگلیسیHe who pays the piper calls the tone

هر چقدر پول بدهي همان قدر آش مي خوري.
ضرب المثل انگلیسیHalf a loaf is better than none/no bread

كاچي به از هيچي است.
ضرب المثل انگلیسیa Hungry man is an angry man

آدم گرسنه ايمان ندارد.
ضرب المثل انگلیسیHe has a loose tongue

آدم دهن لقي است.
ضرب المثل انگلیسیHaste makes waste

عجله كار شيطان است؛ شتاب کلید اندوه است.
ضرب المثل انگلیسیHe who hesitates is lost

كارها به صبر بر آيد و مستعجل به سر در آيد.
ضرب المثل انگلیسیHonesty is the best policy

درستي بهترين سياست است.
ضرب المثل انگلیسیa Good wine needs no bush

اگرهست مرد از هنر بهره ور      هنر خود بگوید نه صاحب هنر

اگر مشك خالص نداري، مگوي      ورت هست خود فاش گردد ببوی
ضرب المثل انگلیسیGive a dog a bad name and hang him

گر سر آزار داري، بهانه بسيار داري.
ضرب المثل انگلیسیGod help those who help themselves

از تو حركت، از خدا بركت.
ضرب المثل انگلیسیGreat promise, small performance

سنگ بزرگ علامت نزدن است.
ضرب المثل انگلیسیFaint heart never won fair lady

عروس ملك كسي در كنار گيرد تنگ

كه بوسه بر لب شمشير آبدار نهد
ضرب المثل انگلیسیthe First blow is half the battle

ضربه اول نيمي از مبارزه است.
ضرب المثل انگلیسیFair exchange, no robbery

آنچه عوض دارد گله ندارد.
ضرب المثل انگلیسیa Fault confessed is half redressed

گنه را عذر شويد جامه را آب.

اعتراف به خطا نیمی از بخشودگی است.
ضرب المثل انگلیسیEvery dog is a lion at home

سگ در خانه صاحبش شير است.
ضرب المثل انگلیسیEvery light has its shadow

هر گلي را خزاني در كمين است.
ضرب المثل انگلیسیEither win the saddle or lose the horse

يا سر مي رود يا كلاه مي آيد.
ضرب المثل انگلیسیthe End justifies the means

هدف وسيله را توجيه مي كند.
ضرب المثل انگلیسیExperience is the mother/father of wisdom

تجربه مادر / پدر خرد است.
ضرب المثل انگلیسیExperience is the best teacher

تجربه بهترين معلم است.
ضرب المثل انگلیسیDeeds not words

آزادگي مرد بكار است نه گفتار آن به كه عمل باشد و گفتار نباشد
ضرب المثل انگلیسیDo well and have well

هر كه به نيكي عمل آغاز كرد        نيكي او روي بدو باز كرد
ضرب المثل انگلیسیDivide and rule

تفرقه بيانداز و حكومت كن.
ضرب المثل انگلیسیthe Darkest hour is that before down

نوميد مشو ز چاره جستن       كز دانه شگفت نيست رستن
ضرب المثل انگلیسیDon’t put off for tomorrow what you can do today

كار امروز به فردا مفكن.
ضرب المثل انگلیسیa Door must either be shut or open

ني شود هم خدا را خواست و هم خرما را.
ضرب المثل انگلیسیa Desperate man needs no help

از جان گذشته را به مدد احتياج نيست.
ضرب المثل انگلیسیDon’t cry over split milk

طرب نوجوان ز پير مجو        كه دگر نايد آب رفته بجوي
ضرب المثل انگلیسیBad actions lead to worse reaction

همينت پسند است اگر بشنوي        كه گر خار كاري، سمن ندروي
ضرب المثل انگلیسیBetter bad now than worse later

جنگ اول به از صلح آخر.
ضرب المثل انگلیسیBad news travels fast

خبر بد زود پخش مي شود.
ضرب المثل انگلیسیa Bad workman blames his tools

عروس نمي تواند برقصد مي گويد زمين كج است.
ضرب المثل انگلیسیBarking dogs seldom bite

سگ لاینده، گیرنده نبود.
ضرب المثل انگلیسیBirds of a feather flock together

كبوتر با كبوتر باز با باز        كند همجنس با همجنس پرواز
ضرب المثل انگلیسیBargain is bargain

حساب حساب است، كاكا برادر.
ضرب المثل انگلیسیthe Best of friends must be apart

خورشید رخا ز بنده تحویل مکن         این دخل مرا به هجر تبدیل مکن

خواهی که ز من جدا شوی بی سببی     خود دهر جدا کند تو تعجیل مکن
ضرب المثل انگلیسیCross the stream where it is shallowest

گره كز دست بگشايد چرا آزار دندان را.
ضرب المثل انگلیسیCharity begins at home

چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است.
ضرب المثل انگلیسیCowards die many times before their deaths

آدم نترس يكبار مي ميرد آدم ترسو هزار بار.

هر که ترسید مرد ، هر که نترسید برد؛ ترس برادر مرگ است.
ضرب المثل انگلیسیCut the cackle and come to the hosses

دو صد گفته چون نيم كردار نيست.
ضرب المثل انگلیسیCross the bridge when one comes to it

چو فردا شود فكر فردا كنيم.
ضرب المثل انگلیسیClothes do not make the man

آدم را به جامه نشناسند؛ لباس طریقت به تقوا بود

سیدرضا بازیار

من مهندس فناوری اطلاعات و توسعه دهنده Back end هستم. حس کنجکاوی، تمایل به کشف دنیاهای جدید و علاقه زیادی به حل چالش‌های گوناگون در زمینه‌های مختلف داشتم باعث شد وارد حرفه‌ی پرچالش و عمیق برنامه‌نویسی بشوم و هر روز بیشتر در این دنیای بزرگ غرق می‌شوم. در حال حاضر با مهارت هایی نرم مانند کار تیمی، قدرت مذاکره، خوش برخوردی، پرورش ایده و مهارت های سخت مانند PHP, OOP, Clean Code, Design Patterns و ... با علاقه مشغول به فعالیت در جامعه متن‌باز هستم. معتقدم هر روز بیشتر از دیروز، عمده کارهای انسان‌ها توسط ربات‌ها انجام خواهد شد، به همین دلیل سعی میکنم اسکریپت‌های زیادی با PHP ، Shell Scripting و Bash Scripting بنویسم و سعی می‌کنم کارهایی که برای انسان‌ها سخت و زمانبر هستند،‌ با ربات‌ها در سریعترین زمان و کمترین هزینه ممکن انجام بدهم. در این مسیر با زبان‌های برنامه نویسی مانند C++ و پایتون هم کمی کار کرده‌ام و با سیستم های مدیریت محتوای زیادی مانند وردپرس، جوملا، ویبولتین و... هم به صورت حرفه‌ای درگیر بوده‌ام. گهگاهی سعی میکنم ربات‌هایی طراحی کنم که اطلاعات عظیمی را از طریق اسکرپینگ به دیتابیس های مختلف منتقل میکنند و از طریق API در پلتفرم های مختلف پردازش می‌شوند. در 10 سال گذشته سابقه زیادی در طراحی سایت و فروشگاه‌های اینترنتی، سئو و بهینه سازی، تست امنیت وب‌سایت‌ها، دیجیتال مارکتینگ و... داشته‌ام. خوشحال میشم بتونم تجربیات خودم رو از طریق این وبلاگ در اختیار همه شما عزیزان قرار بدهم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *