روانشناسی

موفقیت را از زبان ناپلئون هیل فرا بگیرید

قوانین موفقیت

در فروش قاعده اصولی برای موفقیت وجود دارد و آن قاعده این است: قبل از اینکه به دیگران بفروشید، باید به خودتان بفروشید. اگر به کالا و خدمات خود اعتقاد نداشته باشید، بدانید که دیگران هم به خدمات و کالاهای شما اعتقاد نخواهند داشت. اگر دیگران را فریب بدهید و آن ها را به معامله ای غیر منصفانه وادار کنید، باید قبل از همه بر مقاومت درونی خود در برابر انجام دادن کار اشتباه غلبه کنید.

۱- اگر اعتقاد داشته باشید که می توانید، حتماً می توانید.

به هر چه اعتقاد داشته باشیم اتفاق می افتد. به این اصطلاحاً تحقق باور می گویند. اغلب ما هرگز متوجه نمی شویم که از چه نیروی عظیمی برخورداریم،زیرا نمی خواهیم تن به انجام دادن کارهاییبدهیم که در نظر دیگران امکان انجام دادنش وجود ندارد. کارهای غیر ممکن به تلاش و تمرکز بیشتری نیاز دارند، اما وقتی اینها تحقق پیدا می کنند، پاداشی گران حاصل می شود. ممکن است نتوانید به هرچه دوست دارید دسترسی پیدا کنید، اما تا معتقد نباشید که توان انجام کاری رادارید، هرگز به انجام دادن آن موفق نمی شوید.

۲- اگر مطلبی را به دفعات برای خود تکرار کنید، حتی اگر واقعیت نداشته باشد آن را باور می کنید. 

تکرار یک مطلب باعث می شود ذهن نیمه هشیارتان آن را به عنوان یک حقیقت بپذیرد و آن را بهیک حقیقت فیزیکی تبدیل می کند. می توانید از این موقعیت استفاده کنید و به جنبه های مثبتامور توجه کنید. جای «این کار را خواهم کرد» را با «می توانم این کار را بکنم» عوض کنید.

۳- اگر به خود و دارندگی ها و امتیازات خود اعتقاد نداشته باشید، دیگران هم به شما و دارندگی هایتان اعتقاد نخواهند داشت.

در فروش قاعده اصولی وجود دارد و آن قاعده این است: قبل از اینکه به دیگران بفروشید، باید به خودتان بفروشید. اگر به کالا و خدمات خود اعتقاد نداشته باشید، بدانید که دیگران هم به خدماتو کالاهای شما اعتقاد نخواهند داشت. اگر دیگران را فریب بدهید و آن ها را به معامله ای غیر منصفانه وادار کنید، باید قبل از همه بر مقاومت درونی خود در برابر انجام دادن کار اشتباه غلبه کنید.

۴- چه کسی به شما گفت که این کار عملی نیست؟به چه موفقیت عظیمی رسیده است کهاو را واجد شرایط کرده تا برای شما تعیین محدودیت بکند؟

در جریان زندگی به نکته مهمی پی می برید و آن نکته این است که کسانی که بیش از همه توصیه می کنند و پند و اندرز می دهند، کمتر از دیگران شایسته انجام این کار هستند. اشخاص موفق ودرگیر فرصت آن را ندارند که خطوط زندگی شما را مشخص کنند،آن ها گرفتار زندگی خود هستند.ناموفق ها و ناقابل ها بیش از هرکسی فرصت دارند که خط و خطوط زندگی دیگران راترسیم کنند. این اشخاص از شکست خوردن و ناکام ماندن شما لذت می برند. وقتی کسی به شمامی گوید، چیزی که می خواهید به آن برسید غیرممکن است و یا ارزش تحمل زحمتش را ندارد،نگاهی دقیق به او بیاندازید و ببینید که در زندگی خود به کجا رسیده اند، چه موفقیت هایی کسبکرده اند. آدم های موفق خوشبین هستند و به موفقیت عادت کرده اند.

۵- اگر به رفتار امروزتان ادامه دهید، ده سال دیگر در چه شرایطی قرار خواهید داشت؟

خیلی ها متوجه نیستند که موفقیت های بزرگ از موفقیت های کوچکی که اغلب در مدتی طولانی به دست آمده اند نشات می گیرند. واقعیتی است که آدم های موفق اندیشمندان بلند مدت هستند،آن ها می دانند که باید از هر موفقیت خود درسی بگیرند و هر موفقیت را زیربنای موفقیت بعدی قرار دهند. مرور منظم پیشرفت و ترقی، بخش مهمی از هدف گذاری است. هدف چیزی آنقدر ها بیش از یک میل و اشتیاق نیست، مگر اینکه برای دستیابی به آن زمان بندی کنید. مهم است که در برنامه ریزی هدف ها به هدف های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت توجه داشته باشید. با توجه به شرایط در هدف های خود تجدید نظر کنید، به زمان انجام شدن آن ها توجه داشته باشید و به تدریج هدف های بزرگتری برای خود انتخاب کنید. دقت کنید که در مسیر درستی در حرکت باشید.

۶- از زندگی چه می خواهید و برای رسیدن به این خواسته به زندگی چه می دهید؟

در فیزیک قانونی هست که می گوید: برای هر عملی، واکنشی به همان اندازه در جهت مخالف وجود دارد. همین مطلب در زندگی ما نیز صدق می کند. هرچه بکارید همان را برداشت می کنید.برداشت شما با سرمایه گذاری شما رابطه مستقیم دارد. به هر چیز یک برچسب قیمت الصاق شدهاست. وقتی برای خود هدفی درنظر می گیرید و برای رسیدن به آن هدف تلاش می کنید می بینید که هیچ هدفی دور از دسترس نیست

۷- به جای آنچه نمی خواهید و به آنچه می خواهید توجه کنید.

به هرچه فکر کنید به آن می رسید. به هرچه برای مدت کافی فکر کنید، بخشی از روان شما می شود، از این قانون به سود خود استفاده کنید. اگر ذهن خود را متوجه مسایل کنید، به مسئله می رسید و اگر به راه حل بیندیشید، به راه حل می رسید. داشتن تردید،هراس و احساس عدم امنیت خاطر طبیعی است. انسان موفق به این مهم توجه می کند و با متمرکز شدن روی جنبه های مثبتو هدف های مطلوب راه غلبه بر آ ن ها را می یابد.

۸- به هرچه بخواهید می رسید، مشروط بر آنکه جایگزینی را به جای این خواسته خودنپذیرید.

کسانی که در زندگی خود به موفقیت های بزرگ می رسند کسانی هستند که به کمتر از آنچه می خواهند رضایت نمی دهند. وقتی می بینید که به دریافت کمتر از حد مطلوب فکر می کنید،لحظه ای صبر کنید و موقعیت را تحلیل نمائید. آیا موانعی که پیش روی خود می بینید برطرف ناشدنی هستند؟ آیا راه دیگری برای حمله به مسئله وجود ندارد؟ هر قدمی که در مسیر درست برداشته شود، هرقدر کوچک و جزیی به نظر برسد شما را به سمت هدف سوق می دهد.

۹- مهم نیست که در گذشته چه کرده اید، مهم این است که در آینده چه خواهید کرد. 

 این گفته شکسپیر است که «آنچه گذشته است پیشگفتار است» هر کاری که در گذشته انجام داده ایم در حکم پیشگفتار و مقدمه ای برای کار بعدی ماست. برای موفقیت های آتی خودبرنامه ریزی کنید و پیروزی های امروز خود را جشن بگیرید.

۱۰- به دقت به آنچه می خواهید بیندیشید.

بسیاری از مردم برای تعطیلات آخر هفته خود بیش از زندگیشان برنامه ریزی می کنند. و بعدناگهان متوجه می شوند که بی آنکه بدانند زندگیشان گذشته است. وقتی دقیقا مطالعه کنید وبدانید که از این زندگی چه می خواهید، نیرو و توان تان را برای رسیدن به این خواسته بسیج می کنید. یکی از امتیازات مهم داشتن هدف مشخص در زندگی این است که به شما این امکان را می دهد تا فعالیت های خود را از پیش سازماندهی کنید. در این شرایط خود به خود می دانید که آیابه سوی هدف پیشرفت می کنید یا از آن فاصله می گیرید. اینگونه می توانید از زمان، از پول و ازانرژی خود برای رسیدن به هدفتان استفاده کنید.

۱۱- ترقی شما در زندگی از ذهن تان شروع و به همانجا ختم می شود.

هر موفقیت بزرگی با یک ایده در ذهن شروع می شود و بعد به حقیقت می پیوندد. با یادگیری و
مطالعه دائم ذهن خود را با نقطه نظرها انباشت کنید و بعد برای تحقق آن ها بکوشید. حتی یک ایده کم مقدار که به مرحله عمل گذاشته می شود به مراتب از یک ایده عالی که به مرحله عمل درنمی آید بهتر است.

۱۲- ثبات هدف اولین اصل موفقیت است.

برای دستیابی به موفقیت باید طرحی مدبرانه برای زندگی داشته باشید و به رغم همه مشکلاتی که احتمالا وجود دارد به آن بچسبید. توجه داشته باشید که در عمل همه اشخاص موفق جایی درزندگی مایوس می شوند. اما هیچ مانعی وجود ندارد که شخص با ثبات رای و مصمم از عهده آن برنیاید.

۱۳- انسان هدفمند همیشه موفق است.

هدف گذاری را بخشی همیشگی از زندگی خود قرار دهید. می توانید هدف هایی کوچک وقابل حصول را درنظر بگیرید و آنقدر در جهت نیل به آن بکوشید تا به آن برسید. بدانید که موفقیت های کوچک به موفقیت های بزرگتر ختم می شوند.

سیدرضا بازیار

من مهندس فناوری اطلاعات و توسعه دهنده Back end هستم. حس کنجکاوی، تمایل به کشف دنیاهای جدید و علاقه زیادی به حل چالش‌های گوناگون در زمینه‌های مختلف داشتم باعث شد وارد حرفه‌ی پرچالش و عمیق برنامه‌نویسی بشوم و هر روز بیشتر در این دنیای بزرگ غرق می‌شوم. در حال حاضر با مهارت هایی نرم مانند کار تیمی، قدرت مذاکره، خوش برخوردی، پرورش ایده و مهارت های سخت مانند PHP, OOP, Clean Code, Design Patterns و ... با علاقه مشغول به فعالیت در جامعه متن‌باز هستم. معتقدم هر روز بیشتر از دیروز، عمده کارهای انسان‌ها توسط ربات‌ها انجام خواهد شد، به همین دلیل سعی میکنم اسکریپت‌های زیادی با PHP ، Shell Scripting و Bash Scripting بنویسم و سعی می‌کنم کارهایی که برای انسان‌ها سخت و زمانبر هستند،‌ با ربات‌ها در سریعترین زمان و کمترین هزینه ممکن انجام بدهم. در این مسیر با زبان‌های برنامه نویسی مانند C++ و پایتون هم کمی کار کرده‌ام و با سیستم های مدیریت محتوای زیادی مانند وردپرس، جوملا، ویبولتین و... هم به صورت حرفه‌ای درگیر بوده‌ام. گهگاهی سعی میکنم ربات‌هایی طراحی کنم که اطلاعات عظیمی را از طریق اسکرپینگ به دیتابیس های مختلف منتقل میکنند و از طریق API در پلتفرم های مختلف پردازش می‌شوند. در 10 سال گذشته سابقه زیادی در طراحی سایت و فروشگاه‌های اینترنتی، سئو و بهینه سازی، تست امنیت وب‌سایت‌ها، دیجیتال مارکتینگ و... داشته‌ام. خوشحال میشم بتونم تجربیات خودم رو از طریق این وبلاگ در اختیار همه شما عزیزان قرار بدهم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *