معما و چیستان

140 چیستان جالب همراه با جواب

چیستان

امروز 140 چیستان (معما) جالب برای شما عزیزان در سایت سیدرضا بازیار قرار گرفته است

لطفا چیستان ها را به دقت بخوانید و کمی هم به جواب فکر کنید, بعد از مطمئن شدن از جواب بر روی منو “پاسخ چیستان” کلیک نمایید تا جواب چیستان برای شما نمایان شود.

1- آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

پاسخ چیستان

نوار

2- یک زن وشوهر هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

پاسخ چیستان

ده نفر

3- آن چیست که در رادیو و دریا مشترک و هردو آن را دارند؟

پاسخ چیستان

موج

4- آن چیست سفید است قند نیست ریشه دارد درخت نیست؟

پاسخ چیستان

دندان

5- آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذارد و مرغ نیست چهار پا دارد و سگ نیست؟

پاسخ چیستان

لاک پشت

6- چه پرنده ای است اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

پاسخ چیستان

غاز

7- -آن چیست که با گریستن آسمان اشک آن روان می شود؟

پاسخ چیستان

ناودان

8- بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟

پاسخ چیستان

ساعت پاندول دار

9- آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

پاسخ چیستان

شلغم نیم آن لنگ است در معنی

10- آن چیست به قدر یک گلابی ست. هم سرخ وسفید و سبز و آبی ست. مه نیست ولی چوماه روشن. بی جان بود و ستاندار جان. محفوظ همیشه درحبابی ست؟

پاسخ چیستان

لامپ

11- آن چیست که پر اشک بود دامن او. از دور چه استخوان نماید تن او. می سوزد و می گوید و این شد فن او. خواهی که شود زده بزن گردن او؟

پاسخ چیستان

شمع

12- آن چیست می خورد خون سیاه می رود راه سفید؟

پاسخ چیستان

قلم نی

13- آن چیست اولم هست خانه ومسکن. دومم کشوری و رای ختن. همه ام هست جز وادویه. طبع شد گرم ازان و تند دهن؟

پاسخ چیستان

ادویه

14- آن چیست من می روم و او می ماند؟

پاسخ چیستان

ردپا

15- سه دکان تو در تو اولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش؟

پاسخ چیستان

انار

16- آن جیست درختی را که ایزد آفریده. دوده شاخه بهرش برگزیده. که به هر شاخه ای سی برگ دارد. به هر برگش دودانه میوه دارد؟

پاسخ چیستان

سال ماه شب و روز

17- آن چیست که همه خورده اند جز حضرت آدم؟

پاسخ چیستان

شیر مادر

18- آن چیست که همه می بینند ولی خدا نمی بیند؟

پاسخ چیستان

خواب

19- آن چیست که همه دارند ولی اکرم (ص) نداشت؟

پاسخ چیستان

سایه

20- آن چیست که خداوند آن را به زنان واگذار نکرد؟

پاسخ چیستان

رسالت پیغمبری

21- آن کدام زمین است که از اول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید به آن تابیده؟

پاسخ چیستان

سطح رودخانه نیل

22- آن کدام یکی است که دو نمی شود و کدام دوتا است که سه تا نمی شود؟

پاسخ چیستان

خدا دو نمی شود وشب و روز هم سه تا نمی شود

23- چهار حرف است نام مطلوبی. که تمنای اهل عالم گشت. هست جهانی چنان عجیب. یکی اگر کم کنی بماند هشت؟

پاسخ چیستان

بهشت

24- آن چیست که مالک از داشتن ان بی نصیب و مستاجر دارا است؟

پاسخ چیستان

نقطه

25- آن چیست که با یک نجوا می توان شکست؟

پاسخ چیستان

راز

26- آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیز می شود؟

پاسخ چیستان

قیجی

27- آن چیست که در هر قرن یک بار و در هر دقیقه دوبار می آید ولی درسال هیچ وقت نمی آید؟

پاسخ چیستان

حرف ق

28- آن چیست که برخی حیوانات در دهان و بعضی در دم دارند؟

پاسخ چیستان

نیش

29- آن کدام سه هست که هرگز چهار نمی شود؟

پاسخ چیستان

مدرسه

30- از قول من و تو قصه ها می گوید. آن چیست كه بی زبان سخن می گوید. بی پرده ز كار این و آن می گوید. با آن كه در او نیست نه دندان و نه لب. بی هدف ره می برد با قلب خون؟

پاسخ چیستان

كتاب

31- چیست آن، كز چشمه ای آید برون. می شود از سنگ سختی سر نگون. مدتی بر دشت خشكی چون برفت. بیرون و درون شهر جایی دارد؟

پاسخ چیستان

اشك چشم

32- آن چیست كه ارغوان قبایی دارد. مانند دم موش پایی دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر. صد پاره تنش، ولی ز یك پایه نگون؟

پاسخ چیستان

چغندر

33- آن چیست كه روز می نماید شبگون. همچون دل عاشقان فرو ریزد خون. چون دست به او نهی زند اندازه فزون. اندر وسطش كشتی قیر اندوده؟

پاسخ چیستان

شاه توت یا توت سیاه

34- جامی است در او آب خوش و آسوده. بر جای نشسته و جهان پیموده. كشتی بانی در آن به رنگ دوده.خود جامه همی بافد و او باشد عریان؟

پاسخ چیستان

چشم

35- آن چیست كه خود ریسد و خود بافد جامه. پوست در پوست گرد یكدیگر؟

پاسخ چیستان

عنكبوت

36- چیست آن گرد گنبد بی در. رخش از آب دیده گردد تر. هر كه بگشاید این معما را. گاهی حلال و طیب. گاهی حرام مطلق؟

پاسخ چیستان

پیاز

37- آن چیست گرد و كوچك، آویز و معلق. گرد است و دراز و در ندارد؟

پاسخ چیستان

انگور

38- -آن چیست كه پا و سر ندارد. جز نام دو جانور ندارد اندر شكمش ستارگانند. اندام ظریف چون صنوبر دارد؟

پاسخ چیستان

خربزه

39- آن چیست قبای زرد در بر دارد. تلخ است ولی طعمی چو شكر دارد زرد است و معطر آید به مشام. با هزاران سوار می گردد؟

پاسخ چیستان

لیمو شیرین

40- چیست آن پادشاه هفت اقلیم. آمد و فوج شاه در پیچید ناگهان یك سوار زرد نقاب. چار پاست، نه كه گاو است؟

پاسخ چیستان

ماه و ستارگان و خورشید

41- سخت است نه كه سنگ. بیابان گرد است نه كه مرد است. تخم ریز است نه كه مرغ است. كلید آهنین قفلش گشاید؟

پاسخ چیستان

لاكپشت

42- كدام است گنبدی كه در ندارد. زهر بچه دو صد مادر بزاید، هزاران بچه دارد در شكم بیش. كه ندارد به آشیانه قرار؟

پاسخ چیستان

هندوانه

43- چیست آن مرغ آتشین منقار و قنا عذاب النار؟ شب و روز اندر آب می گوید. سرخ و سبز و سپید پوشیده؟

پاسخ چیستان

قلیان

44- چیست آن لعبت پسندیده. با دو صد احترام خوابیده؟ در میان دو كاسه چوبین. رخت سیه و سبز كلاهی دارد؟

پاسخ چیستان

پسته

45- آن چیست كه در برگ پناهی دارد. من در عجبم كاین چه گناهی دارد؟ پوستش بكنند و سینه اش چاك كنند. گر آب تنی كنی، تنش آب شود؟

پاسخ چیستان

بادمجان

46- آن چیست كه در سه و قت كمیاب شود. گر سرد شود، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریه كند تا میرد. از خمی هر دو سر به هم دارد؟

پاسخ چیستان

برف و یخ

47- این چه باشد كه پشت خم دارد.صد منی را به پشت بر دارد؟ وزن او نیست خود به صد مثقال. پرنیان پیكر و آهن دل و فولاد پر است؟

پاسخ چیستان

نعل اسب

48- آن چه مرغیست تا اوج هوا رهسپار است. كاندرین صحرا بدیدم یك عجایب جانور؟

پاسخ چیستان

هواپیما

49- یك معما از تو پرسم ای حكیم پر هنر. پای او مانند اره، شیر سینه، اسب سر، مور چشم ،مار دم ،كركس پرو عقرب شكم.نیم پر شد پر تهی، یعنی چه چیز؟

پاسخ چیستان

ملخ

50- یك معما با تو دارم، ای حكیم با تمیز. مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است؟

پاسخ چیستان

ماه

51- بلبل این باغم واین باغ بستان من است. هر كه حل كرد این معما پیرو استاد من است. استخوانم نقره و اندر شكم دارم طلا. كه آتش در میان آب می گشت؟

پاسخ چیستان

شمع

52- عجایب صنعتی دیدم در این دشت. دو اسم زنده دارد از دو حیوان؟

پاسخ چیستان

سماور

53- عجایب لعبتی زرد است و بی جان. رعنا پسران شوخ و دلكش دارد؟

پاسخ چیستان

خربزه

54- شیراز پری رخان مهوش دارد. بنگر كه دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعی حروفی بردار. نه در دارد نه دیوار و حصاری؟

پاسخ چیستان

شراب

55- عجایب گنبد والا تباری. درونش هست لشكر بیشماری. بنازم قدرت پروردگاری. پریرویان به بستان تازه دیدم؟

پاسخ چیستان

خشخاش

56- عجایب صنعت نادیده دیدم. به یك محمل دو صد دردانه دیدم! چو دست بردم گل از باغش بچینم. همه چادر سفید سینه بلوری؟

پاسخ چیستان

انار

57- از آن بالا میاد یك دسته حوری. چون به سن سی رسد بچه شود!؟

پاسخ چیستان

كبوتر

58- دختری چهارده ساله بالغ شود. پرش سیب و گلابی؟

پاسخ چیستان

ماه

59- دستمال آبی آبی. چشمه آبش را ببین شط فراتش را ببین؟

پاسخ چیستان

آسمان و ستارگان

60- گنبد سرخ چمنی، توش گل سرخ یمنی. لب تا لب آن میان زنجیر است؟

پاسخ چیستان

هندوانه

61- در خانه ما درخت انجیر است. آبش بخورم كه گوئیا چون شیر است! خنجر بكشم میانه را پاره كنم. اهل حقه تمام سر بسته؟

پاسخ چیستان

نارگیل

62- حقه ای دیده ایم در بسته. صاف و رنگین به یكدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت. داس ظفرم چو كشت دولت دروند؟

پاسخ چیستان

انار

63- من خود كج و راستان زمن راست روند. از هر طرفی زمزمه زه شنوند! پشت از پی خدمت چه كنم خم كه و مه. زنده نبود تا نكنی زاتش بریان؟

پاسخ چیستان

كمان

64- چیزی چه بود مرده به یك كنج نهاده. سرش تا نبری نگوید خبر؟

پاسخ چیستان

شمع

65- چه چیز است، مرغی است بی بال و پر. صد پاره تنش بود ولی به یك پای نگون؟

پاسخ چیستان

نامه

66- آن چیست كه روز می نماید شبگون. همچون عاشق زچشم او ریزد خون؟ چون ناز كنی تنش ز اندازه فزون. به شباهت نظیر یكدگر است؟

پاسخ چیستان

شاتوت

67- آن چه باشد كه زرد مثل زر است. معدنش در میان دشت و در است؟ قیمت آن بسی گران نبود. پای او غرق در دل خاك است؟

پاسخ چیستان

هویچ یا زردك

68- آن چه باشد كه سر بر افلاك است. گوشت شیرین و استخوان چاك است؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه. اندر صف مردان خدا جا دارد؟

پاسخ چیستان

نخل

69- آن چیست كه جا به كوه و صحرا دارد. سیصد سر و ده شكم دو صد پا دارد از هیبت او جمله بلرزد عالم.مشاطه زلف دلبران است؟

پاسخ چیستان

شیر به حروف ابجد

70- آن چیست كه پیك عاشقان است. رقص چمن از نوای آن است؟ خندیدن گل ز بوسه اوست. روز و شب گردد و قدم نزند؟

پاسخ چیستان

نسیم-باد

71- چیست گردنده یی كه دم نزند. برف بارد و لیك دم نزند؟ نعره او به سان شیر بود. اهل حقه، تمام سر بسته؟

پاسخ چیستان

آسیاب

72- حقه ای دیده ایم در بسته. صاف و رنگین به یكدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت. وز آتش سرخش تاج و افسر دارد؟

پاسخ چیستان

انار

73- این چیست كه تاج نقره بر سر دارد. بر گردنش از هر طرفی زنجیر است؟ نا كرده گناه روی او چون قیر است. جفتند ولی زهم جدایند؟

پاسخ چیستان

سر قلیان

74- یك جفت كبوترند ابلق. از كالبدشان برون نیایند پرواز كنند گرد عالم. برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است؟

پاسخ چیستان

زمین و ماه

75- اژدری دیدم كه او چارشاخ اندر سراست. هر پسر را بیست و چار فرزند دیگر درخور است برسر. هر دختری بنشسته باشد سی پسر. اندر كف مهوشان موزون گردد؟

پاسخ چیستان

سال، فصل، شبانه روز و 24 ساعت

76- آن چیست كز او حسن بت افزون گردد. چون آب بدو رسد همه خون گردد، سبز است تنش تا نرسد آب، بدوكهربا پیكر و آدم دم و فولاد سر است؟

پاسخ چیستان

حنا

77- آن چیست كه برسینه خصمش گذرست. بار دوم كه زاد جان آورد!؟

پاسخ چیستان

تبرزین

78- بار اول كه زاد بی جان بود. در یك گلاب پاش دو رنگ گلاب چیست؟

پاسخ چیستان

تخم مرغ

79- دارم سوال خواجه بفرما جواب چیست. آتش بدو رسیدن و بستن ، جواب چیست؟ سرمای زمهریر كه یخ بست او نبست؟

پاسخ چیستان

تخم مرغ

80- از همه جا خبر داره نه دست داره نه پا داره. مكان و منزلش زیر زمینه!؟

پاسخ چیستان

باد

81- اگر بر سر زند تاج مرصع. رو آتش می زاری، یخش می بنده؟

پاسخ چیستان

مار

82- كاسه چینی، آبش دو رنگه. درون او پر از بچه!؟

پاسخ چیستان

تخم مرغ

83- نه در داره نه دریچه. چار تا داداش تو یه قوطی؟

پاسخ چیستان

انار

84- قوطی قوطی. سمر قوطی. سفید كنم لباس و رخت؟

پاسخ چیستان

گردو

85- یه میخ دارم دو سنگ تخت. فوری میره پای تو؟

پاسخ چیستان

دست تاس (آسیاب دستی)

86- بالا یك و پایین دو. هی قر بزن هی قل بزن؟

پاسخ چیستان

شلوار

87- لبم به لبت، دستم به گردنت. دو روغن تو یه شیشه؟

پاسخ چیستان

قلیان

88- اشیشه و مشیشه. آقا خوابیده دراز و باریك!؟

پاسخ چیستان

تخم مرغ

89- دالون دراز تنگ و باریك. چل عروس تو یه قوطی؟

پاسخ چیستان

شمشیر به همراه غلاف

90- چل قوطی چل بند قوطی. همه چادر سفید قوم كلونتر!؟

پاسخ چیستان

قوطی كبریت

91- از اون بالا میاد یه گله دختر. گرده، نه گردكانه!؟

پاسخ چیستان

كبوتر های سفید

92- زرده، نه زعفرانه. اگه جات داری. یكیشو وردار!؟

پاسخ چیستان

سكه ، اشرفی

93- دستمال انار ، پیش زن سالار. كسی رو ندارم بشمره!؟

پاسخ چیستان

آتش در منقل

94- سینی دارم پر گشواره. صداش نعره ی شیره؟

پاسخ چیستان

آسمان و ستارگان

95- خودش دسته ی بیله؟

پاسخ چیستان

تفنگ

96- آن چیست كه روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟

پاسخ چیستان

كفش

97- آن چیست كه امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟

پاسخ چیستان

مرگ

98- آن چیست كه اگر از ارتفاع زیاد به زمین افتد نمی شكند اما اگر در دخمه ای افتد می شكند؟

پاسخ چیستان

تخمه

99- آن كدام جانور است كه صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه می رود؟

پاسخ چیستان

انسان در دوران زندگی

100- آن چیست كه روز و شب دستش را به كمرش زده وایستاده؟

پاسخ چیستان

آفتابه

101- آن چیست كه من یكی دارم تو دو تا داری شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟

پاسخ چیستان

نقطه

102- آن چیست كه در دنیاست، دنیا هم دراوست؟

پاسخ چیستان

چشم

103- آن چیست كه تا اسمش را به زبان می رانی می شكند؟

پاسخ چیستان

سكوت

104- آن چیست كه هر چه آب در آن بریزند پر نمی شود؟

پاسخ چیستان

آبكش

105- آن چیست كه هر چه می دویم به آن نمی رسیم؟

پاسخ چیستان

سایه خود ما

106- آن كیست كه برای همه ی مردم لباس می دوزد اما خودش لخت است؟

پاسخ چیستان

سوزن

107- آن چیست كه ما تصور می كنیم او را می خوریم اما در حقیقت او ما را می خورد؟

پاسخ چیستان

غصه

108- آن چیست كه شیرین است و طعم ندارد، سنگین است و وزن ندارد؟

پاسخ چیستان

خواب

109- آن چیست كه من می روم و او می ماند؟

پاسخ چیستان

جای پا

110- آن چیست كه بی علم و دانش ،همه چیز را همانگونه كه هست آشكار می سازد؟

پاسخ چیستان

آینه

111- آن چیست كه تا سرش را نبرند حرف نمی زند؟

پاسخ چیستان

نامه درون پاكت

112- آن چه كشوری است كه در پیشانی ماست؟

پاسخ چیستان

چین

113- آن چه كشوری است كه در چشم ماست؟

پاسخ چیستان

كره

114- آن چیست كه هر چه آن را بیشتر بكشیم كوتاه تر می شود؟

پاسخ چیستان

سیگار

115- آن چیست كه هر چه آن را بیشتر بكشیم بلند تر می شود؟

پاسخ چیستان

خط

116- آن چیست كه اگر باشد (كور) است و اگر نباشد (كر) است؟

پاسخ چیستان

حرف واو

117- آن چیست كه پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟

پاسخ چیستان

نقطه

118- آن چیست كه بسیارش كم است و آن چیست كه كمش بسیار است؟

پاسخ چیستان

دوست و دشمن

119- آن كدام یك است كه دو نمی شود؟

پاسخ چیستان

خدا

120- آن كدام دو است كه سه نمی شود؟

پاسخ چیستان

شب و روز

121- آن كدام سه است كه چهار نمی شود؟

پاسخ چیستان

ماه های فصل و اضلاع مثلث

122- آن كدام چهار است كه پنج نمی شود؟

پاسخ چیستان

چهار فصل

123- آن كدام پنج است كه شش نمی شود؟

پاسخ چیستان

پنجه دست و پا

124- آن كدام شش است كه هفت نمی شود؟

پاسخ چیستان

شش دانگ هر چیز

125- آن كدام هفت است كه هشت نمی شود؟

پاسخ چیستان

هفت طبقه آسمان و ایام هفته

126- آن كدام هشت است كه نه نمی شود؟

پاسخ چیستان

هشت پا

127-آن كدام نه است كه ده نمی شود؟

پاسخ چیستان

اعداد یك رقمی

128- آن كدام ده است كه یازده نمی شود؟

پاسخ چیستان

انگشتان دست و دهگان

129- اون چی چیه كه روش نقرس، زیرش طلا؟

پاسخ چیستان

تخم مرغ

130- اون چیه كه مال توهست، اما خودت كمتر ازهمه به كارش می بری؟

پاسخ چیستان

اسم

131- آن كدام درنده است كه آدم سرش را می خورد؟

پاسخ چیستان

شیر

132- آن چیست كه در میان (گربه)، ماهی است؟

پاسخ چیستان

گرمابه

133- منظور از خروس بیوه چیست؟

پاسخ چیستان

خروس بدون حرف واو است كه خرس می شود

134- فرق چینی و ژاپنی در چیست؟

پاسخ چیستان

چینی می شكند، اما ژاپنی نمی شكند

135- آن چیست كه پر و خالیش یك وزن دارد؟

پاسخ چیستان

نوار كاست و ویدئو

136- خداوند متعال چه می خورد، چه می پوشد و چقدر توانایی دارد؟

پاسخ چیستان

خداوند متعال غم بندگانش را می خورد، عیب آنان را می پوشد و قدرتش بی انتهاست

137- از صفر تا صد چند تا 9 وجود دارد؟

پاسخ چیستان

بیست تا

138- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

پاسخ چیستان

دوچرخه

139- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند،قرمز می شود؟

پاسخ چیستان

حنا

140- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود…؟

پاسخ چیستان

شقایق

سیدرضا بازیار

من مهندس فناوری اطلاعات و توسعه دهنده Back end هستم. حس کنجکاوی، تمایل به کشف دنیاهای جدید و علاقه زیادی به حل چالش‌های گوناگون در زمینه‌های مختلف داشتم باعث شد وارد حرفه‌ی پرچالش و عمیق برنامه‌نویسی بشوم و هر روز بیشتر در این دنیای بزرگ غرق می‌شوم. در حال حاضر با مهارت هایی نرم مانند کار تیمی، قدرت مذاکره، خوش برخوردی، پرورش ایده و مهارت های سخت مانند PHP, OOP, Clean Code, Design Patterns و ... با علاقه مشغول به فعالیت در جامعه متن‌باز هستم. معتقدم هر روز بیشتر از دیروز، عمده کارهای انسان‌ها توسط ربات‌ها انجام خواهد شد، به همین دلیل سعی میکنم اسکریپت‌های زیادی با PHP ، Shell Scripting و Bash Scripting بنویسم و سعی می‌کنم کارهایی که برای انسان‌ها سخت و زمانبر هستند،‌ با ربات‌ها در سریعترین زمان و کمترین هزینه ممکن انجام بدهم. در این مسیر با زبان‌های برنامه نویسی مانند C++ و پایتون هم کمی کار کرده‌ام و با سیستم های مدیریت محتوای زیادی مانند وردپرس، جوملا، ویبولتین و... هم به صورت حرفه‌ای درگیر بوده‌ام. گهگاهی سعی میکنم ربات‌هایی طراحی کنم که اطلاعات عظیمی را از طریق اسکرپینگ به دیتابیس های مختلف منتقل میکنند و از طریق API در پلتفرم های مختلف پردازش می‌شوند. در 10 سال گذشته سابقه زیادی در طراحی سایت و فروشگاه‌های اینترنتی، سئو و بهینه سازی، تست امنیت وب‌سایت‌ها، دیجیتال مارکتینگ و... داشته‌ام. خوشحال میشم بتونم تجربیات خودم رو از طریق این وبلاگ در اختیار همه شما عزیزان قرار بدهم.

‫14 نظرها

 1. سلام
  چیستان های جالبی بود
  اگه میشه بگین چطوری این وب سایت را زدین
  من علاقه خیلی خاصی با کامپیوتر و برنامه نویسی دارم
  لطفا جوابم رو بده میر

 2. سلام داداش اگه جواب این معما رو میدونید به بنده بگین ممنون میشم.
  اون چیه که دوسر یکی نرو ببینی روز وشب یکی

 3. جواب معمای : در روز پیر و قهوه ای هستم در شب سفید و جوانم ; 9 تا چهره دارم اما سر ندارم آواز میخوانم ولی صدا ندارم چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.