پایان زمستان ارز دیجیتال؟ بیت کوین در یک هفته، 25 درصد صعود داشت