سرویس وام بلوبانک راه‌اندازی شد: وام ولی بدون وثیقه و ضامن!