چرا نباید از گوشی موبایل به عنوان چراغ قوه استفاده کنیم؟