اسنوا در حال تاسیس صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی است