وزیر ارتباطات: شرکت متا تاکنون پاسخی به مرکز ملی فضای مجازی نداده است