ویژگی های جدید گوگل کروم معرفی شدند؛ حالت ذخیره رم و باتری