واتساپ و اینستاگرام در راه کشور؛ متا اجمالا قوانین ما را پذیرفته‌ است!