پایان گرفتن جنگ حقوقی؛ اپل و اریکسون قرارداد چندین ساله امضا می‌کنند