فناوری جدید پیزوالکتریک امکان انتقال احساسات لمسی از فواصل دور را فراهم می‌کند