معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از ساخت یک اپلیکیشن ویژه دختران خبر داد