اطلاعات سری ردمی K60؛ تاریخ رونمایی و استفاده از سه تراشه مختلف