سامسونگ نخستین رئیس زن در تاریخ فعالیت خود را معرفی کرد