تفاوت کوییک معمولی با کوییک R، کوییک S و کوییک G در چیست؟