ژاپن به‌دنبال تولید برق از طریق استفاده از برف است