طرح مفهومی جدید ردمی K60 با دوربین پشتی عجیب منتشر شد