تلاش برای بازگشت به بازار؛ سونی می‌خواهد بر روی بازی‌سازان چینی سرمایه‌گذاری کند