وزیر ارتباطات: رکورد ترافیک داخلی در هنگام مسابقه ایران و انگلیس شکسته شد