سخنگوی دولت تاکید کرد: فیلترینگ اینستاگرام موقتی است + ویدیو