خبر مهم برای افرادی که آیفون دارند؛ از این به بعد باید با عنوانی دیگر سیری را صدا کنید!