بحران اقتصادی در ژاپن؛ افزایش تقاضا برای خرید آیفون دست دو افزایش پیدا کرد