پاسخ نوبیتکس به ادعاهای مطرح شده در گزارش خبرگزاری رویترز