عربستان سعودی موفق به تولید اولین برند خودروی الکتریکی شد