ویژگی‌های سرمایه گذار موفق و ثروت‌ساز از زبان دکتر سید محمد هادی طلوعی