تصویر ثبت شده توسط دوربین ریلمی 10 پیش از عرضه رسمی آن منتشر شد