بانک فدرال رزرو نیویورک فاز اول آزمایش استفاده از دلار دیجیتال را به اتمام رساند