واکنش برندهای بزرگ خودروسازی در جهان به ریاست ایلان ماسک در توییتر