سرانجام قابلیتی که بسیاری از کاربران به دنبال آن بودند به واتس‌آپ اضافه می‌شود