افزایش فروش چشمگیر هواوی در اوضاع نابسامان شرکت‌های رقیب