ظهور یک ستاره جدید؛ خودروی الکتریکی GT Opus 1 از شرکت تازه تاسیس بیانکا