جیپ برای نام‌گذاری شاسی‌بلند الکترونیکی خود مسابقه برگزار می‌کند!