جزئیات بسته حمایتی وزارت ارتباطات از کسب و کارهای مجازی مشخص شد