اینتل در صدد افزایش قیمت محصولات و اخراج تعدادی از کارمندان خود است